Uchwała nr VII/49/07Rady Miejskiej w Pakościz dnia 21 czerwca 2007zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rokNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)

Uchwała nr VII/49/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 21 czerwca 2007


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007r. z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 25 000 zł
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 6 617 zł
 • dokonać zwiększenia w planie dochodów budżetowych na kwotę 117 020 zł
 • dokonać zmniejszenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 1 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
 • dokonać przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę 8 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Po dokonanych zmianach:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy w wysokości 18 038 749 zł, w tym:

 • dochody własne w kwocie 10 231 992 zł
 • subwencja w kwocie 4 067 354 zł
 • dotacje w kwocie 3 739 403 zł

b) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 883 745 zł

 • wydatki bieżące w kwocie 17 478 471 zł
 • wydatki majątkowe w kwocie 3 405 274 zł

c) § 3 pkt 1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 844 996 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 • zaciągniętych kredytów w kwocie 1 806 750 zł
 • zaciągniętych pożyczek w kwocie 550 000 zł
 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 488 246 zł

d) załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2007r.”, w tym w 2007r. na kwotę 3 477 679 zł
otrzymuje brzmienie:
„Zadania inwestycyjne w 2007r.”, w tym w 2007r. na kwotę 3 577 679 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

e) załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

f) załącznik Nr 8 „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Pakość na 2007r.”
otrzymuje brzmienie:
„Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Pakość na 2007r.”

 • stan środków pieniężnych na początek roku 5 769 zł
 • dochody na kwotę 188 130 zł
 • wydatki na kwotę 193 899 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości

Tadeusz Grupa

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz.1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832.

Załączniki do uchwały (191kB) pdf

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VII/49/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 21 czerwca 2007r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności przyjęcia do budżetu Gminy Pakość:

 • środków dotacji celowej w kwocie 25 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, z związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2007r. Nr WFB.I.3011-24/07,
 • środków dotacji celowej w kwocie 6 617 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, z związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2007r. Nr WFB.I.3011-26/07,
 • dochodów wykonanych powyżej przyjętego planu z tytułu odsetek od lokaty środków na rachunkach bankowych, z tytułu podatku leśnego, wpływów z tytułu opłaty za utrzymanie przystanków autobusowych w czystości, dochodów z tytułu dywidendy w związku z podziałem zysku wypracowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., oraz przeznaczenie tychże środków na wydatki bieżące oraz realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nitki wodociągowej w ul.Cmentarnej”,
 • środków darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu w budynku OSP,
 • przeniesienia w planie wydatków budżetowych między paragrafami w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.). Zgodnie z powołanymi przepisami dokonywanie zmian w budżecie gminy należy do kompetencji Rady Miejskiej w Pakości.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (24 lipca 2007, 13:14:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2757