Uchwała nr XVIII/165/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 września 2020w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy PakośćNa podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 i 1087 ), po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu Inowrocławskiego

Uchwała nr XVIII/165/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 września 2020


w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Pakość

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 i 1087 ), po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu Inowrocławskiego


uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę przebiegu drogi gminnej nr 150427C relacji Pakość – Otok zlokalizowanej na terenie miasta i gminy Pakość, ustalonej uchwałą Nr XXIV/212/2009 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

§ 2. Szczegółowy opis przebiegu powyższej drogi gminnej przed zmianą i po zmianie zawarty jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przebieg oraz położenie drogi gminnej po zmianie ukazują mapy projektów podziału nieruchomości stanowiąca załącznik graficzny nr 2 i 3 oraz podgląd mapowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załączniki (13224kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy zmiany przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Pakość.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.
Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) w dniu 28 sierpnia 2020 r. Gmina Pakość wystąpiła do Zarządu Powiatu Inowrocławskiego o wyrażenie opinii dotyczącej zmiany przebiegu dróg gminnych. Zarząd Powiatu nie zajął stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania wniosku. W związku z powyższym zgodnie z art. 7a ust. 2 ww. ustawy uznano, że propozycja została zaakceptowana bez uwag.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W uchwale Nr XXIV/212/2009 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych błędnie wpisano numery działek w drodze gminnej nr 150427C relacji Pakość – Otok, oznaczając je numerami ewidencyjnymi 162/1 oraz 79, natomiast prawidłowe numery działek to 62/1 oraz 79/1.
Z uwagi na zmianę przebiegu drogi gminnej nr 150427C zgodnie z projektem podziału, podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Pakości jest uzasadnione.
W nowym przebiegu drogi gminnej nr 150427C relacji Pakość-Otok żadna z istniejących nieruchomości mieszkalnych nie zostanie pozbawiona dostępu do drogi publicznej. Ponadto zgodnie z oświadczeniem współwłaścicieli działki nr 65/2, obręb Ludkowo, gm. Pakość, budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze, znajdujące się na ww. działce przeznaczone są do rozbiórki.
5. Ocena skutków finansowych:
Nie dotyczy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 października 2020, 09:40:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65