Uchwała nr XVIII/164/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 września 2020w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439)

Uchwała nr XVIII/164/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 września 2020


w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439)


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia na rzecz Gminy Pakość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za usługi pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w następujących wysokościach:
1) za jednorazowy odbiór, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a) za worek/pojemnik 120 l – 50 zł brutto,
b) za pojemnik 240 l – 90 zł brutto,
c) za pojemnik 1 100 l – 230 zł brutto,
d) za kontener 5 m3 – 1 100 zł brutto,
e) za kontener 7 m3 – 1 400 zł brutto.
2) za jednorazowy odbiór, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a) za worek/pojemnik 120 l – 100 zł brutto,
b) za pojemnik 240 l – 180 zł brutto,
c) za pojemnik 1 100 l – 460 zł brutto,
d) za kontener 5 m3 – 2 200 zł brutto,
e) za kontener 7 m3 – 2 800 zł brutto.

§ 2. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązującą na terenie Gminy Pakość w wysokości 40 zł brutto za wywóz 1 m3 nieczystości ciekłych.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/72/2007 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2007 r., Nr 131, poz. 1979), zmieniona uchwałą Nr XXII/188/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2009 r., Nr 28, poz. 567).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez:
- właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,
- właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz.1439), zgodnie z którym rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w ust. 1. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 4 ww. ustawy, rada gminy określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, stosuje wyższe stawki, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Rada Miejska w Pakości podjęła 28 maja 2020 r. uchwałę Nr XV/138/2020 uchylającą uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zgodnie z postanowieniami ww. uchwały od 1 lipca 2020 r. objęto gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, od 1 lipca 2020 r. nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele ww. nieruchomości mają obowiązek posiadania indywidualnej umowy na wywóz odpadów komunalnych, przez przedsiębiorcę, posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Pakość.
Mając na uwadze powyższe, zgodnie z zapisami ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy w drodze uchwały określić górne stawki opłat ponoszonych przez:
- właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych,
- właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
W myśl art. 6 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ww. ustawy w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów, na odbiór odpadów komunalnych oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, gmina jest zobowiązania zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz wydać z urzędu decyzję, w której ustalona zostanie wysokość opłat za wykonanie powyższych usług. Ww. opłaty wylicza się z zastosowaniem określonych w niniejszej uchwale górnych stawek.
Wskazane w przedmiotowej uchwale górne stawki opłat są wyższe od aktualnych cen za usługi świadczone przez przedsiębiorców, którzy posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie Burmistrza Pakości na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Taka górna wysokość stawek spełnia zadanie zapewnienia funkcji karnej opłaty, w przypadku niewywiązywania się właściciela z ciążącego na nim obowiązku pozbywania się, zgodnie z prawem, odpadów komunalnych oraz ścieków powstających na terenie nieruchomości oraz przejęcia przez Gminę obowiązku dbałości o środowisko.
Określone w uchwale stawki są stawkami maksymalnymi, jakie mogą stosować przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości.
5. Ocena skutków finansowych:
Niniejsza uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 października 2020, 09:35:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 26