Uchwała nr XVIII/163/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 września 2020zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy PakośćNa podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu

Uchwała nr XVIII/163/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 września 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/139/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r., poz. 2875), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 ust. 1. otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Określa się następujące wymagania w zakresie realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego:
1) uprzątnięty śnieg i lód należy zgromadzić w sposób umożliwiający swobodny odpływ do kanalizacji deszczowej,
2) uprzątnięte zanieczyszczenia należy zgromadzić w sposób umożliwiający ich usunięcie przez zarządcę drogi”.;

2) § 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 6. Określa się następujące wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi:
1) mycie i dokonywanie napraw pojazdów samochodowych wyłącznie na wydzielonej i utwardzonej powierzchni nieruchomości,
2) zabezpieczenie przed przedostaniem się płynów samochodowych do gleby,
3) odprowadzanie ścieków powstających w wyniku mycia pojazdów samochodowych do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,
4) dokonywanie mycia pojazdów samochodowych bez użycia detergentów, szamponów i innych środków chemicznych,
5) wykonywanie napraw pojazdów samochodowych w sposób niepowodujący negatywnego oddziaływania na środowisko,
6) gromadzenie odpadów powstających w wyniku wykonywania napraw pojazdów samochodowych, w przeznaczonych do tego pojemnikach oraz pozbywanie się odpadów powstałych w wyniku tych napraw przez uprawnione podmioty.”;

3) § 13 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 13. Określa się następujące wymagania wynikające z Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028:
1) kierowanie się zasadami zmierzającymi do minimalizowania ilości powstających odpadów, w tym ograniczenie marnotrawienia żywności,
2) praktykowanie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji na terenach nieruchomości.”;

4) § 14 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 14. 1. Określa się następujące wymagania w zakresie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku:
1) zapewnienie dozoru nad utrzymywanymi zwierzętami domowymi,
2) zabezpieczenie nieruchomości, na której przebywa zwierzę domowe, w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się poza granice nieruchomości, na tereny przeznaczone do wspólnego użytku,
3) sprawowanie pełnej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia na terenach przeznaczonych do użytku wspólnego,
4) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń stałych pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku i umieszczenie ich w pojemnikach przeznaczonych do ich zbierania lub w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
2. Obowiązek określony w ust. 1 pkt 4 nie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących.”;

5) uchyla się § 15.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy zmian w uchwalonym regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość, który określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439). Przepis art. 4 ust. 1 ustawy stanowi, iż rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”.
Uchwała stanowi akt prawa miejscowego, co wynika z art. 4 ust. 1 powołanej ustawy.
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały, zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wymaga zasięgnięcia opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Mając na uwadze powyższe, projekt niniejszej uchwały przedstawiono Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Inowrocławiu. Projekt zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość został zaopiniowany pozytywnie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Zmiana Regulaminu ma na celu dostosowanie jego zapisów do zaleceń określonych w piśmie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2020 r., znak: WNK.IV.4130.30.25.2020.
5. Ocena skutków finansowych:
Niniejsza uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 października 2020, 09:32:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 22