Uchwała nr XVIII/162/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 września 2020w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pakość w roku szkolnym 2020/2021Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

Uchwała nr XVIII/162/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 września 2020


w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pakość w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Pakość w roku szkolnym 2020/2021 dla:
1) oleju napędowego w wysokości 4,68 zł za litr,
2) benzyny w wysokości 4,82 zł za litr,
3) gazu LPG w wysokości 1,98 zł za litr.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy ustalenia średnej ceny jednostki paliwa w Gminie Pakość w roku szkolnym 2020/2021.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną uchwały stanowi art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), w myśl którego średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny paliwa w gminie.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wymaga przeprowadzania konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pakość jest konieczne w związku z obowiązkiem nałożonym na gminę wynikającym z art. 32 ust. 6 i 39 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe.
Gmina spełnia ww. obowiązek poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców. Ustalona średnia cena jednostki paliwa stanowi jeden ze składników wzoru służącego do wyliczenia kosztów jednorazowego przewozu dziecka.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 października 2020, 09:29:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 18