Uchwała nr XVIII/166/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 września 2020w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej, położonej w m. Kościelec gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 103/3, stanowiącej własność Gminy PakośćNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 13 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782)

Uchwała nr XVIII/166/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 września 2020


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej, położonej w m. Kościelec gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 103/3, stanowiącej własność Gminy Pakość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 13 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782)


uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Wyrazić zgodę na oddanie w dzierżawę, na okres dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej, położonej w m. Kościelec gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 103/3, w części o pow. 320 m2 (pow. ca 0,5195 ha), ewidencyjnie Bi, Bz i N (inne tereny zabudowane, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i nieużytki), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00069484/1, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, stanowiącej własność Gminy Pakość.
2. Wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał SiembabUZASADNIENIE
Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę, na okres dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej, położonej w m. Kościelec gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 103/3, w części o pow. 320 m2 (pow. ca 0,5195 ha), ewidencyjnie Bi, Bz i N (inne tereny zabudowane, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i nieużytki), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00069484/1, stanowiącej własność Gminy Pakość.
Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi określania zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. W myśl art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. Zgodnie z art. 37 ust. 4 zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Konsultacje wymagane przepisami prawa:
Nie jest wymagane przeprowadzanie konsultacji w przedmiotowej sprawie.
Uzasadnienie merytoryczne:
W związku ze złożonym przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wnioskiem dotyczącym dzierżawy, na okres dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej, położonej w m. Kościelec gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 103/3, w części o pow. 320 m2 (pow. ca 0,5195 ha), ewidencyjnie Bi, Bz i N (inne tereny zabudowane, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i nieużytki), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00069484/1, stanowiącej własność Gminy Pakość, zabudowaną budynkiem handlowym, stanowiącym własność wnioskodawcy, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza – sprzedaż detaliczna, zasadnym jest wydzierżawienie wnioskowanej części nieruchomości.
Ocena skutków regulacji:
Skutkiem wykonania niniejszej uchwały będzie możliwość korzystania z części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość oraz wpływ środków finansowych z czynszu dzierżawnego do budżetu Gminy Pakość.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (2 października 2020, 10:32:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 62