Uchwała nr XVIII/159/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 września 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175)

Uchwała nr XVIII/159/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 września 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XIV/123/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2020r., Nr XV/137/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2020r. i Nr XVI/150/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2020r., wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
᠆ przyjęcie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 758 Różne rozliczenia 816 323,00 zł,
᠆ przyjęcie środków dotacji celowej w dziale 758 Różne rozliczenia w kwocie 59 726,77 zł,
᠆ przyjęcie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 88 000,00 zł,
᠆ przyjęcie środków dotacji celowej z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3 000,00 zł,
᠆ zwiększenie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 12 000,00 zł,
᠆ zwiększenie pozostałych dochodów na kwotę 25 183,00 zł,
᠆ zmniejszenie środków otrzymanych z Fundusz Dróg Samorządowych w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 386 817,00 zł,
᠆ zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 5 508 266,91 zł,
᠆ zmniejszenie pozostałych dochodów o kwotę 49 225,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
᠆ zmniejszenie o kwotę 2 986 166,54 zł,
᠆ przeniesienie na kwotę 340 510,94 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 46 391 122,96 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 44 001 624,81 zł, w tym:
a) dochody własne 21 525 953,00 zł,
b) subwencje 7 608 108,00 zł,
c) dotacje celowe 14 867 563,81 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 304 770,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2 389 498,15 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 495 968,46 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 28 320,00 zł,
c) dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje 1 865 209,69 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 200 232,49 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 48 496 745,93 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 43 587 261,19 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 27 548 803,56 zł,
᠆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 268 260,46 zł,
᠆ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 280 543,10 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 799 254,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 561 197,93 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 318 605,70 zł,
e) obsługa długu 359 400,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 4 909 484,74 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 779 484,74 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 69 685,28 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 130 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 2 105 622,97 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 1 952 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 151 713,37 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 909,60 zł,

6) załącznik „Przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) załącznik „Wydatki inwestycyjne w 2020r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

8) załącznik "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" otrzymuje brzmienie z godnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

9) załącznik "Fundusz sołecki" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

10) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

11) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,

12) § 13 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 952 000,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 048 000,00 zł.”;

13) wprowadza się § 14 uchwały w brzmieniu:
„§ 14. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 952 000,00 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 048 000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki (1903kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał SiembabUZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2020 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), zgodnie z którymi do wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego zgodnie z art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), jednakże zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1461, z późn.zm.) podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku wojewódzkim.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie o kwotę 300,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan dochodów za czynsz dzierżawny obwodów łowieckich,
- w dziale 600 Transport i łączność, zmniejszenie o kwotę 386 817,00 zł, środków dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w związku z niższym kosztem realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150434C Kościelec-Węgierce” zgodnie z umową Nr 48G/1/2020/FDS z dnia 8 lipca 2020r., - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie o kwotę 816 323,00 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwanego Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych zgodnie z uchwałą nr 102 rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwiększenie o kwotę 13 400,00 zł, z tytułu wyższego niż zakładano wykonania dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetek za nieterminowe wpłaty oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, zmniejszenie o kwotę 5 508 266,91 zł dochodów ze sprzedaży majątku, ponieważ sprzedaż gruntów w m. Giebni w I przetargu nieograniczonym zakończyła się wynikiem negatywnym,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie o kwotę 8 920,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych i działalności gospodarczej,
- w dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 59 726,77 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.59.2020 z dnia 20 sierpnia 2020r. z przeznaczeniem dla gmin województwa kujawsko-pomorskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie na kwotę 14 563,00 zł, w związku z przeniesieniem zdeponowanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy z sum depozytowych do planu finansowego Przedszkola na usunięcie wad wykrytych podczas kontroli obiektu oraz otrzymania odszkodowania za zalane pomieszczenia w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 88 000,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D, projekt o nazwie „Likwidacja barier komunikacyjnych osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pakość",
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenie o kwotę 49 225,00 zł, w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem dochodów z wpłat na organizację wypoczynku letniego dla uczniów szkół podstawowych, które w większości nie odbyły się z uwagi na pandemię koronawirusa, - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Powiatu Inowrocławskiego zgodnie z umową Nr 261/2020
z dnia 11 sierpnia 2020r. na zadanie pn. akcja „Sprzątanie Świata”,
oraz wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, zmniejszenie o kwotę 3 632 357,31 zł i przeniesienie do dz. 900 kwoty 62 852,69 zł, w związku ze zmniejszeniem wartości zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Giebnia”,
- w dziale 600 Transport i łączność, zmniejszenie o kwotę 386 817,00 zł wartości zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150426C Kościelec-Węgierce”, przeniesienie z dz. 801 kwoty 1 400,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie przewozu osób, zmniejszenie wartości zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150434C Ludwiniec – Dobieszewiczki” i przeniesienie do dz. 900 kwoty 58 585,11 zł, przeniesienie z dz. 900 kwoty 15 000,00 zł z uwagi na konieczność wykonania usług transportowych,
- w dziale 630 Turystyka, zwiększenie na kwotę 1 800,00 zł i przeniesienie w ramach działu na kwotę 780,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie na kwotę 599 652,00 zł, z przeznaczeniem na
nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 137 położonej w Pakości przy ul. Błonie, opłatę za przyłączenie nowego gazociągu przy ul. Fabrycznej oraz na zadanie „Budowa budynku wielorodzinnego w gminie Pakość” finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- w dziale 720 Informatyka, przeniesienie z dz. 750 kwoty 482,00 zł, z przeznaczeniem na działania promocyjne i zarządzenie projektem w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0,
- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na świadczenie usług doradztwa w zakresie optymalizacji zadłużenia i pozyskania finansowania wraz ze wsparciem w ich przeprowadzeniu, przeniesienie do dz. 720 kwoty 482,00 zł oraz w ramach działu na kwotę 31 119,00 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, szkolenia pracowników oraz zastosowanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej do wypłaty w formie dodatków spisowych i nagród dla członków Gminnego Biura Spisowego,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przeniesienie w ramach działu na kwotę 492,00 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 14 563,00 zł, przeniesienie z dz. 854 kwoty 33 392,93 zł i w ramach działu kwoty 52 140,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie koniecznych remontów w Przedszkolu Miejskim w zakresie usunięcia wykrytych usterek centrali wentylacyjnej i naprawy dachu po zalaniu, naprawienie szkód po zalaniu pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu, przeniesienie w związku z realizacją projektu „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej w Kościelcu w Gminie Pakość poprzez indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania”, w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich z przeznaczeniem na zakup wyposażenia klas w monitory i zakup usług pozostałych, w Szkole Podstawowej im. E. Estkowskiego z przeznaczeniem na malowanie korytarza przy sali gimnastycznej i zakup tablicy multimedialnej,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie na kwotę 88 000,00 zł oraz przeniesienie w ramach działu na kwotę 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup samochodu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenie o kwotę 49 225,00 zł w związku z niewykorzystaniem planu organizacji wypoczynku letniego z uwagi na pandemię koronawirusa, przeniesienie do dz. 801 kwoty 33 392,93 zł i do dz. 600 kwoty 1 400,00 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 25 037,20 zł w związku z zakupem worków na odpady i rękawic jednorazowych w ramach akcji pn. „Sprzątanie Świata”, przeniesienie na kwotę 142 941,01 zł i w ramach działu na kwotę 5 270,00 zł, w ramach planów funduszu sołeckiego pomiędzy przedsięwzięciami zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich, w ramach tego samego paragrafu 6050 przeniesienie planu na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Hankiewicza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, części Mogileńskiej, Polnej, części Radłowskiej oraz w części m. Radłowo gm. Pakość wraz z odbudową nawierzchni” w związku z wykonaniem dodatkowych prac projektowych (zaprojektowanie dodatkowego odcinka sieci kanalizacyjnej długości ok. 50m oraz 137 szt. przyłączy do nieruchomości, z zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość” i „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych”, przeniesienie do działu 600 kwoty 15 000,00 zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie na kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości na skład i publikację Wiadomości Pakoskich, przeniesienie w ramach działu na kwotę 6 510,00 zł i do dz. 900 kwoty 21 503,21 zł, w ramach planów funduszu sołeckiego przeniesienia pomiędzy przedsięwzięciami, zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich,
- 926 Kultura fizyczna, zwiększenie na kwotę 317 180,57 zł, o kwotę 78 000,00 zł wartości zadania
„Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie” w związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, najniższa oferta przekracza wartość zabezpieczonych środków w budżecie, przeniesienie w ramach działu na kwotę 984,00 zł, z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, o kwotę 234 821,00 zł wartości zadania "Przebudowa boiska sportowego na wielofunkcyjne w Kościelcu", w związku z przedłużającą się weryfikacją wniosku o dofinansowanie ze środków PROW oraz upływającym terminem związania z ofertą wyłonioną w przetargu, w celu podpisania umowy z wykonawcą,
- wprowadzone zmiany powodują zmianę wyniku budżetu gminy, deficyt zwiększa się o 1 953 909,60 zł i stanowić będzie kwotę 2 105 622,97 zł. Oznacza to, że brakuje w budżecie środków na pokrycie wydatków majątkowych. Deficyt planuje się sfinansować przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 151 713,37 zł, środkami pozyskanymi z emisji obligacji w wysokości 1 952 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 909,60 zł. Zmiany zostały również wprowadzone w przychodach i rozchodach budżetu. Zwiększono przychody o 3 630 895,64 zł, wprowadzono do źródeł finansowania deficytu i spłaty kredytów emisję obligacji w wysokości 4 000 000,00 zł, które pomniejszono o planowany wcześniej kredyt na spłatę rat kredytów w wysokości 369 109,36 zł. Powyższe spowodowało również uwolnienie wolnych środków. Rozchody zwiększono o 1 676 986,04 zł, w związku z tym, że zaplanowano wcześniej spłatę kredytów na 1 200 000,00 zł i wprowadzono wolne środki, które pozostają do wykorzystania w 2021r. w wysokości 479 986,04 zł.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe, wprowadzone zmiany mają wpływ na zmianę wyniku budżetu.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 października 2020, 13:37:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 29