Uchwała nr XVII/158/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 9 lipca 2020w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy PakośćNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 12 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 1086)

Uchwała nr XVII/158/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 9 lipca 2020


w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 12 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 1086)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1. Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość, przyjętego uchwałą Nr XVI/188/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 października 2016 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość, zwane dalej „zmianą studium”.

2. Integralną częścią uchwały są:
1)     tekst zmiany studium, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;
2)     część graficzna zmiany studium (mapy w skali 1:5000), stanowiące załącznik Nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f i 2g do uchwały;
3)     ujednolicony tekst studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość stanowiący załączniki Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do uchwały;
4)     ujednolicony rysunek gminy stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały;
5)     ujednolicony rysunek strefy miejskiej stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały;
6)     rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium, nie będące ustaleniem zmiany studium stanowiące załącznik Nr 8 do uchwały.
 
§ 2. Przyjmuje się tekst ujednolicony studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość wynikający ze zmiany studium zapisanej w § 1, stanowiący załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5 do uchwały wraz z ujednoliconym rysunkiem studium stanowiącym załącznik Nr 6 i Nr 7 do uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Załącznik nr 1 (623kB) pdf
Załącznik nr 2a - 2g (3908kB) pdf
Załącznik nr 3 (1877kB) pdf
Załącznik nr 4 (525kB) pdf
Załącznik nr 5 (992kB) pdf
Załącznik nr 6 (9604kB) pdf
Załącznik nr 7 (18196kB) pdf
Załącznik nr 8 (199kB) pdf
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab
 
   
Uzasadnienie
1.      Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość.
2.      Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 12 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość.
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.  
3.      Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:  
Zgodnie z art. 11 pkt 1 oraz pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Pakości kolejno dopełnił czynności określone w w/w ustawach. Ogłosił w prasie miejscowej, oraz poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do zmiany studium. Zainteresowani mogli składać wnioski do zmiany studium.   
Zgodnie z art. 11 pkt 4 oraz pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt zmiany studium uzyskał stosowne opinie/uzgodnienia wymagane wyżej wymienioną ustawą.
Następnie Burmistrz Pakości ogłosił w prasie miejscowej oraz poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń o wyłożeniu projektu zmiany studium do publicznego wglądu i terminie dyskusji publicznej. W ogłoszeniu o wyłożeniu projektu zmiany studium do publicznego wglądu poinformowano o możliwości składania uwag do projektu zmiany studium oraz wyznaczono termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbyła się w dniu 18 maja 2020 r. W terminie wskazanym w ogłoszeniu/obwieszczeniu, tj. do dnia 06 lipca 2020 r. nie wpłynęły uwagi do przedmiotowej zmiany studium.
4.      Uzasadnienie merytoryczne:
Wykonując uchwałę Rady Miejskiej w Pakości Nr IV/34/2019 z dnia 21 lutego 2019 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość, Burmistrz Pakości sporządził projekt zmiany studium w części tekstowej i graficznej zgodnie z zakresem obowiązkowym wynikającym z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Przedmiotem zmiany studium było wyłącznie uzupełnienie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego o pojedyncze, jednostkowe ustalenia dotyczące wyznaczenia obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii, rozszerzenia terenów inwestycyjnych na obszarze gminy oraz wyznaczenia terenów niezbędnych do realizacji zadań własnych gminy z zakresu celów publicznych.
Ponieważ, jak wspomniano, niniejsza zmiana studium polega na uzupełnieniu obowiązującego studium o pojedyncze ustalenia, zgodnie z wymogami określonymi w § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projekt zmiany studium został wyłożony do publicznego wglądu w formie ujednoliconego projektu studium z wyróżnieniem projektowanej zmiany, co w pełni pozwoliło na dokładną orientację terenową w zakresie wprowadzanej zmiany.
Cały przebieg sporządzonej procedury, przedmiot zebrania wniosków jak i uzgodnień i opinii oraz ujednolicona forma studium, będąca przedmiotem wyłożenia, wskazuje jednoznacznie, że zmiana studium ma charakter zmiany polegającej na uzupełnieniu studium o pojedyncze ustalenia.
Stwierdza się, że prace merytoryczne i formalno - prawne związane ze sporządzeniem w/w zmiany studium zostały zakończone i zmiana studium kwalifikuje się do uchwalenia.
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
5. Ocena skutków finansowych:
Uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu gminy. 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (15 lipca 2020, 13:19:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114