Uchwała nr XVI/157/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 30 czerwca 2020w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowegoNa podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)

Uchwała nr XVI/157/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 30 czerwca 2020


w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)


uchwala się, o następuje:

§ 1.  Rada Miejska w Pakości, po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 1 czerwca  2020 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, a w szczególności poprzez:
1)     dofinansowane pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających lub wychowujących swoje dzieci w danej Gminie w zakresie edukacji ich dzieci, które z powodu pandemii panującej w Polsce, a w tym panującym ograniczeniom liczby miejsc w szkołach i przedszkolach, nie mogą uczyć się w szkole lub przebywać w przedszkolu, a tym samym opieka, a zwłaszcza edukacja dzieci została przerzucona na ich rodziców;
2)     utworzenia miejsc i pomieszczeń gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących,
postanawia uznać petycję za bezzasadną w całości.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pakości zobowiązując go do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Michał Siembab

 
 
UZASADNIENIE
Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.  
Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), zgodnie z którym petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.  
Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.  
Uzasadnienie merytoryczne:
W dniu 1 czerwca 2020 r. wpłynęła do tut. urzędu petycja, złożona w interesie publicznym, dotycząca  zmiany przepisów prawa miejscowego, a w szczególności poprzez:
1) dofinansowane pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających lub wychowujących swoje dzieci w danej Gminie w zakresie edukacji ich dzieci, które z powodu pandemii panującej w Polsce, a w tym panującym ograniczeniom liczby miejsc w szkołach i przedszkolach, nie mogą uczyć się w szkole lub przebywać w przedszkolu, a tym samym opieka, a zwłaszcza edukacja dzieci została przerzucona na ich rodziców;
2) utworzenia miejsc i pomieszczeń gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących.
Przedmiotowa petycja został skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jej rozpatrzenia. Komisja na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2020 r. zapoznała się z postulatami zawartymi w niniejszym piśmie. W toku przeprowadzonego postępowania Komisja ustaliła, że gmina Pakość w miesiącu kwietniu br. zakupiła i przekazała w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szyb­kiego Inter­netu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorial­nych róż­nic w moż­liwo­ści dostępu do szerokopasmowego Inter­netu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu gran­towego pn.: „Zdalna Szkoła – wspar­cie Ogól­nopol­skiej Sieci Edukacyjnej
w sys­temie kształ­cenia zdalnego”, 48 laptopów dla uczniów nieposiadających sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnego kształcenia. W miesiącu czerwcu w ramach tego samego programu, realizując projekt grantowy pn.: „Zdalna  Szkoła +” gmina zakupiła kolejne 47 laptopów dla dzieci z rodzin wielodzietnych. Liczba zakupionych laptopów w pełni zabezpiecza potrzeby uczniów w tym zakresie.
W kwestii utworzenia miejsc i pomieszczeń, w których można zostawić odzież i obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących ustalono, że od 1 października 2009 roku przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości działa Punkt przyjmowania i wydawania odzieży używanej. Odzież ta nieodpłatnie wydawana jest potrzebującym mieszkańcom naszej gminy. Gmina Pakość od wielu lat realizuje programy w zakresie dożywiania. Obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w ramach, którego potrzebujący otrzymują pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W okresie panującej epidemii koronawirusa działalność punktu przyjmowania odzieży jest ograniczona z uwagi na konieczność zachowania wymogów sanitarnych. Osobom potrzebującym zamiast świadczenia rzeczowego udzielane jest świadczenie pieniężne z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności. Na terenie gminy pomoc w tym zakresie udzielana jest także przez Parafialny Zespół Caritas w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa na lata 2014-2020.
Załącznik do petycji nie ma odniesienia merytorycznego do jej treści.
Z uwagi na powyższe w ocenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji, przedmiotowa petycja powinna zostać uznana za bezzasadną. 
Rada Miejska w Pakości biorąc pod uwagę opinię Komisji Skarg Wniosków i Petycji uznaje za bezzasadną petycję złożoną w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Gmina Pakość poprzez dostarczenie sprzętu komputerowego udziela wszelkiej możliwej pomocy rodzicom i ich dzieciom przy realizacji zdalnego trybu kształcenia. Prowadząc punkt przyjmowania odzieży i realizując programy w zakresie dożywiania pomaga najbardziej potrzebującym, zapobiega rozszerzaniu się ubóstwa oraz zabezpiecza ich podstawowe potrzeby życiowe.              
Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Kompetencje do podejmowania uchwał przez organ stanowiący wynikać muszą wprost z przepisów prawa.
 Zgodnie z art. 13 powołanej  ustawy podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.   
Ocena skutków prawnych:
Uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu gminy. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Michał Siembab

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 lipca 2020, 08:38:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 148