Uchwała nr XVI/156/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 30 czerwca 2020w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej” Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)

Uchwała nr XVI/156/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 30 czerwca 2020


w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)


uchwala się, o następuje:

§ 1.  Rada Miejska w Pakości, po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 2 kwietnia 2020 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, a w szczególności wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej” poprzez:
  1. umorzenie połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców Gminy (tzn. umorzenie rat podatku od nieruchomości za II i III kwartał tego roku), a resztę o jego odroczenie na okres pół roku, a ponadto obniżenie wysokości tego podatku do minimum w przyszłym roku kalendarzowym;
  2. niepobieranie podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących na jarmarkach, a po tym terminie o obniżenie ich wysokości do minimum;
  3. niepobieranie podatków od osób, które mają występy na ulicach w wyznaczonych do tego miejscach przez okres pół roku, a po tym terminie o obniżenie do minimum wysokości opłat za te występy;
  4. umorzenie przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie o obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej;
  5. niepobieranie opłat za parking przez okres pół roku, a po tym terminie o zmniejszenie opłaty za godzinę parkowania;
  6. wydanie uchwały solidarnościowej – jednoczącej wszelkie władze lokalne w walce z koronawirusem w tym zakresie,
postanawia odrzucić przedmiotową petycję w całości.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pakości zobowiązując go do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Michał Siembab

 
 
 
UZASADNIENIE
Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”.  
Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), zgodnie z którym petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.  
Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.  
Uzasadnienie merytoryczne:
W dniu 2 kwietnia 2020 r. wpłynęła do tut. urzędu petycja, złożona w interesie publicznym, dotycząca zmiany przepisów prawa miejscowego, a w szczególności wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej” poprzez:
1) umorzenie połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców Gminy (tzn. umorzenie rat podatku od nieruchomości za II i III kwartał tego roku), a resztę o jego odroczenie na okres pół roku, a ponadto obniżenie wysokości tego podatku do minimum w przyszłym roku kalendarzowym;
2) niepobieranie podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących na jarmarkach, a po tym terminie o obniżenie ich wysokości do minimum;
3) niepobieranie podatków od osób, które mają występy na ulicach w wyznaczonych do tego miejscach przez okres pół roku, a po tym terminie o obniżenie do minimum wysokości opłat za te występy;
4) umorzenie przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie o obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej;
5) niepobieranie opłat za parking przez okres pół roku, a po tym terminie o zmniejszenie opłaty za godzinę parkowania;
6) wydanie uchwały solidarnościowej – jednoczącej wszelkie władze lokalne w walce z koronawirusem w tym zakresie.
Przedmiotowa petycja został skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jej rozpatrzenia. Komisja na posiedzeniu w dniu 13 maja 2020 r. zapoznała się z postulatami zawartymi w niniejszej petycji. W toku postępowania Komisja zwróciła się z pismem do Burmistrza Pakości o udzielenie informacji, jakie skutki finansowe dla budżetu gminy spowoduje wprowadzenie proponowanych przez wnioskodawcę zmian w prawie miejscowym. Z pozyskanych informacji wynika, że proponowane zmiany w zakresie poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty targowej spowodują obniżenie wpływów do budżetu gminy w wysokości ok. 2 300 tys. złotych. Problem stanowi oszacowanie skutków finansowych w przypadku zastosowania stawek minimalnych w podatku od nieruchomości, czy opłaty za śmieci, gdyż ustawodawca takich stawek nie określił. Przyjąć należy, że Rada Miejska ustaliła już stawki minimalne, które bilansują koszty gospodarki odpadami komunalnymi i umożliwiają realizację budżetu gminy.
W odniesieniu do pkt 3 i 5 petycji należy podkreślić, że w Gminie Pakość nie pobiera się opłaty za parkowanie oraz za występy na ulicach.
Ponadto należy wskazać, że podatnicy mogą skorzystać z innej formy pomocy w przypadku wystąpienia problemów finansowych spowodowanych obecną sytuacją. Zgodnie z zapisami ustawy Ordynacja Podatkowa, Burmistrz Pakości jest umocowany udzielić indywidualnych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, poprzez odroczenie terminu płatności, rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych czy ich umorzenie w całości bądź w części. 
Z uwagi na powyższe w ocenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji, przedmiotowa petycja powinna zostać odrzucona w całości.
Rada Miejska w Pakości biorąc pod uwagę opinię Komisji Skarg Wniosków i Petycji odrzuca petycję złożoną w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Gmina Pakość solidaryzuje się z władzami lokalnymi miast, gmin i powiatów w walce z koronawirusem, lecz nie może ich nakłaniać, poprzez wydanie uchwały solidarnościowej, do zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie wskazanym w treści petycji, gdyż do nich należy dbałość o finanse jednostki samorządu terytorialnego. Ustawa o samorządzie gminnym jednoznacznie określa zakres działania i zadania własne gminy. Aby je realizować i spełniać oczekiwania mieszkańców w tym zakresie gmina musi gromadzić środki finansowe, których źródłem są  przede wszystkim podatki i opłaty lokalne.  
Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Kompetencje do podejmowania uchwał przez organ stanowiący wynikać muszą wprost z przepisów prawa.
 Zgodnie z art. 13 powołanej  ustawy podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.   
Ocena skutków prawnych:
Uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu gminy.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Michał Siembab

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 lipca 2020, 08:34:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 97