Uchwała nr XVI/155/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 30 czerwca 2020w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Łącko gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 76/17, stanowiącej własność Gminy PakośćNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65 i 284)

Uchwała nr XVI/155/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 30 czerwca 2020


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Łącko gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 76/17, stanowiącej własność Gminy Pakość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65 i 284)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Łącko gm. Pakość, oznaczonej jako działka nr 76/17, o pow. ca 0,0700 ha, ewidencyjnie Br-RV (grunty rolne zabudowane klasy V), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00022812/9, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, stanowiącej własność Gminy Pakość.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał SiembabUZASADNIENIE
Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest wyrażenie zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Łącko gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 76/17, o pow. ca 0,0700 ha, ewidencyjnie Br-RV (grunty rolne zabudowane klasy V), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00022812/9, stanowiącej własność Gminy Pakość.
Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi określania zasad zbycia nieruchomości gruntowych, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. W myśl art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. Zgodnie z art. 37 ust. 1 powołanej ustawy z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.
Konsultacje wymagane przepisami prawa:
Nie jest wymagane przeprowadzanie konsultacji w przedmiotowej sprawie.
Uzasadnienie merytoryczne:
W związku ze zgłoszonym zainteresowaniem zakupem niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Łącko gm. Pakość, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 76/17, o pow. ca 0,0700 ha, zasadnym jest przeznaczenie jej na sprzedaż.
Ocena skutków regulacji:
Skutkiem wykonania niniejszej uchwały będzie wpływ środków finansowych do budżetu Gminy Pakość.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 lipca 2020, 08:31:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 149