Uchwała nr XV/139/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 maja 2020w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy PakośćNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 4 ust. 1, 2, 2a pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r., poz. 150 i 284), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu

Uchwała nr XV/139/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 maja 2020


w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 4 ust. 1, 2, 2a pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r., poz. 150 i 284), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu


uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość.
2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość, w zakresie określonym w art. 4 ust. 2, 2a pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, z późn. zm.).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.
§ 2. 1. Wprowadza się obowiązek selektywnego zbierania i odbierania frakcji popiołu, stanowiącego
odpady komunalne.
2. Obowiązkowa selektywna zbiórka odpadów komunalnych, powstałych na terenie nieruchomości,
obejmuje następujące frakcje:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) popiół.
3. Pozostałości po wysegregowaniu frakcji wskazanych w ust. 2 oraz odpadów wymienionych w § 3 ust. 1, należy gromadzić w oddzielnym pojemniku jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
4. Określa się następujące wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 2:
1) frakcja odpadów papieru, w skład której wchodzą odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe w tektury, zbierana i odbierana jest w workach lub pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „PAPIER”,
2) frakcja odpadów szkła, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze
szkła, zbierana i odbierana jest w workach lub pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „SZKŁO”,
3) frakcje odpadów metali i tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbierane i odbierane są w workach lub pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,
4) frakcja bioodpadów, zbierane i odbierane są w workach lub pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO”,
5) popiół, wcześniej wystudzony, zbierany jest w pojemnikach oznaczonych napisem „POPIÓŁ”.
§ 3. 1. Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczący się w m. Giebnia, gm. Pakość, prowadzi selektywną zbiórkę niżej wymienionych odpadów komunalnych od mieszkańców gminy:
1) odpady wymienione w § 2 ust. 2,
2) odpady niebezpieczne,
3) przeterminowane leki i chemikalia,
4) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
5) zużyte baterie i akumulatory,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) zużyte opony,
9) odpady budowlane i rozbiórkowe,
10) odpady tekstyliów i odzieży.
2. Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący się w m. Giebnia, przyjmować będzie odpady komunalne wymienione w ust. 1, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 oraz w soboty w godzinach 9.00-13.00.
3. Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje od mieszkańców każdą ilość zebranych w sposób selektywny odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1.
4. Mieszkańcy mogą samodzielnie dostarcza do stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Giebnia odpady komunalne wymienione w ust. 1.
5. Dodatkowa zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie w wyznaczonych miejscach na terenie Gminy, w terminach i godzinach określonych przez prowadzącego PSZOK.
6. Dodatkowo pojemniki na przeterminowane leki i baterie ustawione zostaną w wyznaczonych punkach zbiórki przeterminowanych leków oraz punktach zbiórki baterii, których wykaz dostępny będzie na stronie internetowej Gminy Pakość.
§ 4. Określa się następujące zasady utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, przez właścicieli nieruchomości:
1) gromadzenie odpadów w wyznaczonym miejscu, aby nie dochodziło do ich zmieszania;
2) dbanie o czystość i porządek miejsc gromadzenia odpadów oraz na terenie przyległym, w tym niedopuszczenie do zalegania odpadów, wokół pojemników i worków;
3) zabezpieczenie miejsc gromadzenia odpadów przed rozprzestrzenianiem odpadów lub zalewaniem przez wody opadowe.
§ 5. 1. Określa się następujące wymagania w zakresie realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązku uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego:
1) błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia należy gromadzić na skraju chodnika, oraz
2) w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów.
2. Wymagania określone w ust. 1 powinny być realizowane:
1) niezwłocznie po powstaniu zanieczyszczeń, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) najpóźniej do godziny 6.30 – w przypadku wystąpienia zanieczyszczeń w godzinach nocnych, tj. od godziny 22.00 do godziny 6.00.
§ 6. Określa się następujące wymagania mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi:
1) odprowadzanie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,
2) dokonywanie mycia na utwardzonych częściach nieruchomości oraz bez użycia detergentów, szamponów i innych środków chemicznych,
3) mycie wyłącznie nadwozi samochodowych,
4) gromadzenie i pozbywanie się powstałych odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 7. 1. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych przeznaczone są następujące rodzaje pojemników:
1) pojemniki o pojemności minimalnej 120 l, dostosowane do urządzeń załadowczych pojazdów,
przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych,
2) kontenery o pojemności minimalnej 3 m3,
3) kosze uliczne, o pojemności minimalnej 30 l.
2. Dopuszcza się zbieranie frakcji odpadów wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1 - 6 w miejscu ich wytworzenia, w workach właściwych dla rodzaju odpadów o minimalnej pojemności 30 l.
3. Rozmieszczenie pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 4, należy dostosować do warunków określonych w przepisach odrębnych.
4. Rozmieszczenie pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych należy dostosować do natężenia ruchu pieszych, a w przypadku przystanków - kosze ustawiać jak najbliżej wiaty lub oznaczenia przystanku.
5. Pojemniki lub worki, służące do zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości jest zobowiązany w ustalonych terminach odbioru, ustawić poza ogrodzeniem nieruchomości, w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.
§ 8. Właściciel nieruchomości utrzymuje w należytym stanie porządkowym i technicznym pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, a także poddaje je czyszczeniu i dezynfekcji z częstotliwością zapewniającą utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
§ 9. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zbierać niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w pojemnikach o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące tygodniowe wielkości wytwarzania odpadów, z zastrzeżeniem ust. 2:
1) 30 l - na osobę w budynkach mieszkalnych,
2) 3 l - na jednego pracownika, ucznia, dziecko przebywającego na terenie szkoły wszelkiego typu,
przedszkola, żłobka,
3) 5 l - na jedno łóżko lub miejsce w hotelach, domach opieki i itp.,
4) 5 l - na jedno miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych,
5) 5 l - na 1m2 powierzchni handlowej w lokalach handlowych branży spożywczej,
6) 5 l - na 1 jednego pracownika w zakładach rzemieślniczych, usługowych, handlowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych poza budynkami, typu kiosk, punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie obiektach użyteczności publicznej w wyłączeniem obiektów wymienionych w pkt 2 - 5,
7) 10 l - na 1 działkę w ogródkach działkowych w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października
każdego roku, a w przypadku przebywania osób poza tym okresem - 3 l,
8) 30 l – na osobę w budynku letniskowym lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
9) 2 l - na 1 miejsce pochówku, a w dniach 1 i 2 listopada dodatkowe ustawienie pojemnika o minimalnej pojemności 1100 l.
2. Pojemność pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powinna zapewniać zbieranie wszystkich powstających na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, przy czym każda nieruchomość, na której powstają odpady komunalne powinna być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l.
3. Odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 2, zbierane selektywnie na terenie nieruchomości, gromadzone są w pojemnikach lub workach o określonej kolorystyce, przeznaczonych do selektywnej zbiórki, wskazanych w § 2 ust. 4.
4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zbierać odpady komunalne zebrane selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 - 6, na terenie nieruchomości, w pojemnikach o minimalnej pojemności 120 l lub workach o minimalnej pojemności 30 l.
5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zbierać frakcję popiołu, na terenie nieruchomości, w pojemnikach o minimalnej pojemności 120 l.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 10. 1. Określa się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz w miesiącu, z zastrzeżeniem, że:
a) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
b) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
2) selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 2 pkt 1 - 5, 7 - raz w miesiącu,
3) bioodpady - raz w miesiącu, z zastrzeżeniem, że:
a) z budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
b) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
4) selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione w § 3 ust. 1 pkt 2 - 10 – w zależności od potrzeb właściciela i ilości powstających odpadów, nie rzadziej niż raz w roku.
2. Określa się częstotliwość pozbywania się selektywnie zebranych odpadów komunalnych z punktów selektywnego zbierania (mini PSZOK-i) zlokalizowanych w m. Pakość, Gorzany, Dziarnowo, Jankowo, Kościelec, Ludwiniec, Łącko, Mielno, Rycerzewo, Rycerzewko, Węgierce, Wielowieś, Wojdal - nie rzadziej niż raz w tygodniu.
3. Określa się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.
§ 11. 1.Właściciele nieruchomości, pozbywają się w następujący sposób odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1:
1) odpady papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - gromadzą w pojemnikach lub workach, wymienionych w § 2 ust. 4 pkt 1-3, § 7 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, § 9 ust. 4, a w ustalonych terminach odbioru pojemniki lub worki udostępniają przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne,
2) popiół - gromadzą w pojemnikach, wymienionych w § 2 ust. 4 pkt 5, § 7 ust. 1 pkt 1 i 2, § 9 ust. 5, a w ustalonych terminach odbioru pojemniki udostępniają przedsiębiorcy odbierającemu odpady
komunalne,
3) bioodpady - gromadzą w przydomowych kompostownikach lub gromadzą w pojemnikach lub workach, wymienionych w § 2 ust. 4 pkt 4, § 7 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, § 9 ust. 4, a w ustalonych terminach odbioru pojemniki lub worki udostępniają przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne,
4) odpady niebezpieczne - w ustalonych miejscach i terminach odbioru udostępniają przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne,
5) przeterminowane leki i chemikalia – w ustalonych miejscach i terminach odbioru udostępniają przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne lub samodzielnie dostarczają do punktu zbiórki przeterminowanych leków,
6) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym, w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki - w ustalonych miejscach i terminach odbioru udostępniają przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne,
7) zużyte baterie i akumulatory – w ustalonych miejscach i terminach odbioru udostępniają przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne lub samodzielnie dostarczają do punktu zbiórki baterii,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w ustalonych miejscach i terminach odbioru udostępniają przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne lub samodzielnie dostarczają do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe - w ustalonych miejscach i terminach odbioru udostępniają przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne,
10) zużyte opony - w ustalonych miejscach i terminach odbioru udostępniają przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne - w ustalonych miejscach i terminach odbioru udostępniają przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne,
12) odpady tekstyliów i odzieży - w ustalonych miejscach i terminach odbioru udostępniają przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne.
2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – gromadzą w pojemnikach wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2, § 9 ust. 1, 2 i pozbywają się tych odpadów poprzez udostępnienie przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, w ustalonych terminach odbioru.
§ 12. 1. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego powinno odbywać się za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, z częstotliwością uzależnioną, od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, z tym zastrzeżeniem, że wywóz powinien odbywać się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
2. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków, powinno odbywać się za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, z częstotliwością wynikającą z instrukcji użytkowania, uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 13. Właściciele nieruchomości powinni zapobiegać i minimalizować wytwarzanie odpadów poprzez:
1) ograniczenie marnotrawienia żywności,
2) wielokrotne używanie produktów i opakowań,
3) praktykowanie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji na terenach posesji,
4) redukowanie objętości odpadów surowcowych poprzez zgniatanie plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz opakowań z papieru, przed umieszczeniem w pojemniku lub worku przeznaczonym na te odpady.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 14. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku.
2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących.
§ 15. Właściciel nieruchomości powinien zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza granice nieruchomości oraz umieścić w widocznym miejscu tablicę ostrzegawczą, informującą o obecności zwierzęcia na terenie nieruchomości.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.
§ 16. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w centrum Miasta Pakości, w obszarze ograniczonym ulicami: Barcińska, Szkolna, Świętego Jana, Szeroka, Rynek.
2. Pomieszczenia dla zwierząt powinny być usytuowane w taki sposób, aby nie pogarszać warunków zdrowotnych, sanitarnych lub porządkowych otoczenia.
3. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.
4. Postanowień ust. 1 i ust. 2 nie stosuje się do zwierząt gospodarskich utrzymywanych w celach oświatowych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych i sportowych.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§ 17. 1. Wyznacza się zabudowane obszary gminy jako obszary obowiązkowej deratyzacji.
2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji:
1) w terminie wiosennym od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia,
2) w terminie jesiennym od dnia 1 września do dnia 30 września.
3. W przypadku wystąpienia większej niż zwykle populacji gryzoni, Rada Miejska w Pakości ustala i podaje do publicznej wiadomości w lokalnej prasie dodatkowe terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji.

Rozdział 9.
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w
kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi.
§ 18. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą zagospodarować w kompostowniku przydomowym bioodpady, stanowiące odpady komunalne, wg poniższych wymagań:
1) kompostowanie bioodpadów należy prowadzić w pojemniku do tego przeznaczonym lub na podłożu w formie luźnej, bądź też zabudowanej ściankami pryzmy,
2) podłoże powinno być przepuszczalne w sposób zapewniający odpływ nadmiaru wody,
3) dla prawidłowego przebiegu procesu kompostowania, należy zapewnić dostęp tlenu do pryzmy bioodpadów, w następujący sposób:
a) kompostownik w formie luźnej pryzmy powinien mieć umieszczone bezpośrednio na ziemi rozdrobnione gałęzie, suche patyki, lub inny materiał zapewniający dostęp tlenu,
b) pojemniki do kompostowania lub kompostowniki zabudowane ściankami muszą posiadać otwory.
2. Przydomowy kompostownik powinien spełniać warunki określone w przepisach odrębnych.
3. Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący powstające na terenie nieruchomości bioodpady, stanowiące odpady komunalne, zwolniony jest w całości z obowiązku posiadania pojemnika ww. frakcję odpadów komunalnych.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe
§ 19. Traci moc uchwała Nr XV/156/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2016 r., poz. 3233), zmieniona uchwałą Nr XXVI/279/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2017 r., poz. 5071).

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość, który określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z wprowadzonej nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284), zmieniającej m.in. zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1579), rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu dotychczasowym, do zmienionych przepisów, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. do dnia 6 września 2020 r.

2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 4 ust. 1, 2, 2a pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284). Przepis art. 4 ust. 1 ustawy stanowi, iż rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”.
Uchwała stanowi akt prawa miejscowego, co wynika z art. 4 ust. 1 powołanej ustawy.
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały, zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wymaga zasięgnięcia opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Mając na uwadze powyższe, projekt niniejszej uchwały przedstawiono Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Inowrocławiu. Postanowieniem znak: N.HK-524-5-1/20 z dnia 19 maja 2020 r., projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość został zaopiniowany pozytywnie.

4. Uzasadnienie merytoryczne:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowodowała konieczność dostosowania zapisów ww. regulaminu do zmienionych przepisów prawa.
Główne zmiany wprowadzone znowelizowaną ustawą dotyczą m.in.:
- wprowadzenia ustawowego zapewnienia przez gminy selektywnego zbierania odpadów komunalnych stanowiących co najmniej: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,
- dopuszczenia zagospodarowania bioodpadów poprzez gromadzenie ich w kompostownikach przydomowych dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, co daje możliwość zwolnienia właścicieli tych nieruchomości z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dopuszczenia oddawania do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych m.in. odpadów niebezpiecznych, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek oraz odzieży i tekstyliów.
Ponadto Rada Miejska w Pakości postanowiła od 1 lipca 2020 r. objąć gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wyłącznie nieruchomości zamieszkałe, co również wymaga dokonania zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość.
Mając na uwadze powyższe należy dostosować regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość do zmienionych przepisów.

5. Ocena skutków finansowych:
Niniejsza uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 czerwca 2020, 14:05:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 501