Uchwała nr XV/143/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 maja 2020w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6n ust. 1, w związku z art. 6m ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284)

Uchwała nr XV/143/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 maja 2020


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6n ust. 1, w związku z art. 6m ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, w Urzędzie Miejskim w Pakości osobiście, przesyłką pocztową lub drogą elektroniczną.
2. W przypadku zmiany danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji, właściciel nieruchomości
jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) deklaracje przesyłane są z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP, jako załącznik w pliku o jednym z wymienionych formatów: PDF, DOC, DOCX, ODT, JPG,
2) deklaracje opatrzone są bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162, z późn. zm.) lub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.).

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/145/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r., poz. 2560), zmieniona uchwałą Nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 2625).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Załącznik (229kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z wprowadzonej nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284). Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1579), rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w brzmieniu dotychczasowym, do zmienionych przepisów, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. do dnia 6 września 2020 r.

2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284), zgodnie z którym rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji.
Ponadto, zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 2 ww. ustawy rada gminy określa w przedmiotowej uchwale warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:
a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.
Uchwała stanowi akt prawa miejscowego, co wynika ww. przepisu ustawy z dnia ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, spowodowała konieczność dostosowania zapisów zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości do zmienionych przepisów prawa.
Wprowadzone zmiany obejmują m.in. zakres danych zawartych w deklaracji oraz dopuszczenie zagospodarowania bioodpadów poprzez gromadzenie ich w kompostownikach przydomowych dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, co daje możliwość zwolnienia właścicielom tych nieruchomości z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ponadto Rada Miejska w Pakości postanowiła od 1 lipca 2020 r. objąć gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wyłącznie nieruchomości zamieszkałe, co również wymaga dokonania zmian w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Mając na uwadze powyższe należy dostosować obowiązujący wzór deklaracji do zmienionych przepisów prawa oraz zmian w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Ocena skutków finansowych:
Niniejsza uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 czerwca 2020, 13:53:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 573