Uchwała nr XV/142/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 maja 2020w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284)

Uchwała nr XV/142/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 maja 2020


w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należną za dany miesiąc kalendarzowy, właściciel nieruchomości uiszcza z góry bez wezwania, raz na miesiąc, w terminie do dnia 15 dnia danego miesiąca.

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pakości lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy dochodów, wskazany przez Gminę Pakość.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/144/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r., poz. 2559).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał SiembabUZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z wprowadzonej nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284). Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1579), rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w brzmieniu dotychczasowym, do zmienionych przepisów, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. do dnia 6 września 2020 r.

2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284), zgodnie z którym rada gminy określi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry.
Uchwała stanowi akt prawa miejscowego, co wynika ww. przepisu ustawy z dnia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowodowała konieczność dostosowania uchwał wydanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w brzmieniu dotychczasowym, do zmienionych przepisów, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy.
Rada Miejska w Pakości postanowiła od 1 lipca 2020 r. objąć gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wyłącznie nieruchomości zamieszkałe, co również wymaga dokonania zmian w uchwale określającej termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Mając na uwadze powyższe należy dostosować uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do zmienionych przepisów prawa oraz zmian w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Ocena skutków finansowych:
Niniejsza uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy, ponieważ określa termin uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 czerwca 2020, 13:47:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 433