Uchwała nr XV/140/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 maja 2020w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6 r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu

Uchwała nr XV/140/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 maja 2020


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6 r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu


uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na terenie gminy Pakość.

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, odbiera się bezpośrednio z terenu nieruchomości, każdą zebraną ilość odpadów komunalnych według podziału na następujące frakcje:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) popiół,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
10) zużyte opony,
11) odpady tekstyliów i odzieży,
12) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

§ 3. Ustala się, iż odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, z punktów selektywnego zbierania (mini PSZOK-i) zlokalizowanych w m. Pakość, Gorzany, Dziarnowo, Jankowo, Kościelec, Ludwiniec, Łącko, Mielno, Rycerzewo, Rycerzewko, Węgierce, Wielowieś, Wojdal:
1) papier,
2) szkło,
3) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe.

§ 4. Ustala się, iż w stacjonarnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącym się w m. Giebnia, gm. Pakość, przyjmuje się od mieszkańców gminy, każdą ilość następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) popiół,
8) odpady niebezpieczne,
9) przeterminowane leki i chemikalia,
10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym, w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
11) zużyte baterie i akumulatory,
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
13) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
14) zużyte opony,
15) odpady budowlane i rozbiórkowe,
16) odpady tekstyliów i odzieży.

§ 5. Określa się następujący sposób świadczenia usług przez stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczący się w m. Giebnia, gm. Pakość:
1) wyznacza się stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Giebnia gm. Pakość,
2) stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Giebnia gm. Pakość czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 – 13.00,
3) dodatkowa zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie w wyznaczonych miejscach na terenie Gminy, w terminach i godzinach określonych przez prowadzącego PSZOK,
4) dodatkowo pojemniki na przeterminowane leki i baterie ustawione zostaną w wyznaczonych punkach zbiórki przeterminowanych leków oraz punktach zbiórki baterii, których wykaz dostępny będzie na stronie internetowej Gminy Pakość.

§ 6. 1. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości przeznaczone są:
1) pojemniki o pojemności minimalnej 120 l, dostosowane do urządzeń załadowczych pojazdów, przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych,
2) kontenery o pojemności minimalnej 3 m3.
2. Dopuszcza się zbieranie frakcji odpadów wymienionych w § 2 pkt 1-6 w miejscu ich wytworzenia,
w workach właściwych dla rodzaju odpadów o minimalnej pojemności 30 l.
3. Rozmieszczenie pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy dostosować do warunków określonych w przepisach odrębnych.
4. Pojemniki i worki, służące do zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości jest zobowiązany w ustalonych terminach odbioru, ustawić poza ogrodzeniem nieruchomości, w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

§ 7. Właściciel nieruchomości utrzymuje w należytym stanie porządkowym i technicznym pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, a także poddaje je czyszczeniu i dezynfekcji z częstotliwością zapewniającą utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zbierać niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w pojemnikach o minimalnej pojemności uwzględniającej tygodniowe wielkości wytwarzania odpadów w wysokości 30 l na osobę w budynkach mieszkalnych.
2. Pojemność pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powinna zapewniać zbieranie wszystkich powstających na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, przy czym każda nieruchomość, na której powstają odpady komunalne powinna być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l.

§ 9. 1. Odpady komunalne, o których mowa w § 2 pkt 1-7, zbierane selektywnie na terenie nieruchomości, gromadzone są w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, w następujący sposób:
1) frakcja odpadów papieru, w skład której wchodzą odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe w tektury, zbierana jest w workach lub pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych
napisem „PAPIER”,
2) frakcja odpadów szkła, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze
szkła, zbierana jest w workach lub pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „SZKŁO”,
3) frakcje odpadów metali, tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbierane są w workach lub pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,
4) frakcja bioodpadów, zbierane są w workach lub pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO”,
5) popiół, wcześniej wystudzony, zbierany jest w pojemnikach oznaczonych napisem „POPIÓŁ”.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zbierać odpady komunalne zebrane selektywnie, o których mowa w § 2 pkt 1-6, na terenie nieruchomości, w pojemnikach o minimalnej pojemności 120 l lub workach o minimalnej pojemności 30 l.
3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zbierać frakcję popiołu, na terenie nieruchomości, w pojemnikach o minimalnej pojemności 120 l.

§ 10. 1. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z budynków wielolokalowych odbywać się będzie nie rzadziej niż raz w tygodniu,
2) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych jednorodzinnych odbywać się będzie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
3) odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych wymienionych w § 2 pkt 1-5,7, odbywać się będzie raz w miesiącu,
4) odbiór bioodpadów odbywać się będzie:
a) z budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
b) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
5) odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych wymienionych w § 2 pkt 8-11, odbywać się będzie raz na dwa miesiące, pod warunkiem zgłoszenia konieczności wywozu przed wyznaczonym dniem, określonym w harmonogramie,
6) odbiór odpadów selektywnie zebranych z punktów selektywnego zbierania (mini PSZOK-i) zlokalizowanych w m. Pakość, Gorzany, Dziarnowo, Jankowo, Kościelec, Ludwiniec, Łącko, Mielno, Rycerzewo, Rycerzewko, Węgierce, Wielowieś, Wojdal, odbywać się będzie nie rzadziej niż raz w tygodniu.
2. Odpady wymienione w § 2, będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości, zgodnie z opublikowanym harmonogramem wywozu odpadów komunalnych, który będzie dostarczany mieszkańcom w formie ulotki oraz publikowany na stronie internetowej gminy.

§ 11. 1. Odpady zebrane selektywnie, o których mowa w § 4, właściciele nieruchomości zagospodarowują w następujący sposób:
1) odpady papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - udostępniają pojemniki lub worki z odpadami w dniu odbioru określonym w ustalonym harmonogramie lub samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
2) popiół - udostępniają pojemniki z odpadami w dniu odbioru określonym w ustalonym harmonogramie lub samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
3) bioodpady - udostępniają pojemniki lub worki z odpadami w dniu odbioru określonym w ustalonym harmonogramie, gromadzą w przydomowych kompostownikach lub samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
4) odpady niebezpieczne - samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
5) przeterminowane leki i chemikalia - samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub dodatkowo przeterminowane leki do punktu zbiórki przeterminowanych leków,
6) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym, w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki - samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
7) zużyte baterie i akumulatory - samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub do punktu zbiórki baterii,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zgłaszają konieczność wywozu przedsiębiorcy, z którym Gmina podpisze stosowną umowę, przed wyznaczonym dniem, określonym w ustalonym harmonogramie,
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe - samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub zgłaszają konieczność wywozu przedsiębiorcy, z którym Gmina podpisze stosowną umowę, przed wyznaczonym dniem, określonym w ustalonym harmonogramie,
10) zużyte opony - samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub zgłaszają konieczność wywozu przedsiębiorcy, z którym Gmina podpisze stosowną umowę, przed
wyznaczonym dniem, określonym w ustalonym harmonogramie,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne - samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
12) odpady tekstyliów i odzieży - udostępniają przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w ustalonych terminach odbioru lub samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 12. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości, przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) pisemnie do Urzędu Miejskiego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość,
2) telefonicznie pod numerem 52 566 60 72,
3) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pakosc.pl.

§ 13. Traci moc uchwała Nr XV/157/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r., poz. 3234), zmieniona uchwałą Nr XXVI/280/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r., poz. 5072).

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z wprowadzonej nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284), zmieniającej m.in. zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1579), rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu dotychczasowym, do zmienionych przepisów, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. do dnia 6 września 2020 r.

2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284), zgodnie z którym rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Uchwała stanowi akt prawa miejscowego, co wynika z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284).
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zgodnie z art. 6r ust. 3 c ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, projekt niniejszej uchwały, podlega zaopiniowaniu przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. Mając na uwadze powyższe, projekt niniejszej uchwały przedstawiono Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Inowrocławiu. Postanowieniem znak: N.HK-524-5-1/20 z dnia 19 maja 2020 r. projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, został zaopiniowany pozytywnie.

4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przepisy prawa nakładają obowiązek określenia w formie uchwały rady gminy, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Uchwała określa także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Zgodnie z art. 6r ust. 3a i 3 b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w uchwale dopuszcza się:
- ograniczenie ilości zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Przyjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania uchwalonych aktów prawa miejscowego do zmienionych przepisów prawa w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach.
Główne zmiany wprowadzone znowelizowaną ustawą dotyczą m.in.:
- wprowadzenia ustawowego zapewnienia przez gminy selektywnego zbierania odpadów komunalnych stanowiących co najmniej: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,
- dopuszczenia zagospodarowania bioodpadów poprzez gromadzenie ich w kompostownikach przydomowych dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, co daje
możliwość zwolnienia właścicielom tych nieruchomości z części opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
- dopuszczenia oddawania do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych m.in. odpadów niebezpiecznych, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek oraz odzieży i tekstyliów.
Rada Miejska w Pakości postanowiła nie ograniczać ilości odpadów odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz nie różnicować częstotliwości odbierania odpadów.
Mając na uwadze powyższe należy dostosować akt prawa miejscowego z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, do zmienionych przepisów.

5. Ocena skutków finansowych:
Niniejsza uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 czerwca 2020, 13:45:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 462