Uchwała nr XV/138/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 maja 2020uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalneNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284)

Uchwała nr XV/138/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 maja 2020


uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284)


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchyla się uchwałę Nr XIX/166/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r., poz. 3135).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał SiembabUZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy wyłączenia nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu gospodarowania odpadami, poprzez uchylenie uchwały Nr XIX/166/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284), rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Stosownie do ww. przepisu Rada Miejska w Pakości dnia 27 listopada 2012 r. podjęła uchwałę Nr XIX/166/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Konsekwencją przejęcia przez gminę tego zadania, jest powstanie po stronie właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązku uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z uwagi, iż przytoczony przepis daje Radzie Miejskiej prawo, a nie nakłada obowiązku objęcia nieruchomości niezamieszkałych odbiorem odpadów komunalnych, korzystając z tego przywileju, postanawia się uchylić przedmiotową uchwałę.
Uchwała stanowi akt prawa miejscowego, co wynika z art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284).

3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie wymaga przeprowadzenia  konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:
Koszty ponoszone przez Gminę Pakość wynikające z odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach niezamieszkałych, znacznie przekraczają maksymalne stawki opłat określone na podstawie art. 6k ust 2a pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W związku z powyższym Gmina Pakość nie ma możliwości zorganizowania właściwie działającego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmującego nieruchomości niezamieszkałe.
Wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych spowoduje, że każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, będzie zobowiązany do posiadania indywidualnej umowy na wywóz odpadów komunalnych. Powyższe wpłynie na możliwość dokonywania uzgodnień między właścicielem nieruchomości niezamieszkałej, a podmiotem odbierającym odpady w zakresie cen za odbiór odpadów oraz częstotliwości ich odbioru, dostosowanych do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.
Wyłączenie z systemu gospodarowania odpadami nieruchomości niezamieszkałych nie spowoduje zagrożenia dla należytego utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Burmistrz Pakości sprawował będzie kontrolę nad wykonywaniem obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów.

5. Ocena skutków finansowych:
Niniejsza uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy. Skutkiem wykonania niniejszej uchwały będzie zmniejszenie wpływów do budżetu Gminy z tytułu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Zmniejszeniu ulegną również wydatki budżetu Gminy o koszt realizacji usługi pn.: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Pakość".

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 czerwca 2020, 13:38:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 510