Uchwała nr XII/104/2019RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 19 grudnia 2019w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020)

Uchwała nr XII/104/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 19 grudnia 2019


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 48 063 283,86 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 42 057 816,00 zł, w tym:
a) dochody własne 21 071 090,00 zł,
b) subwencje 7 555 273,00 zł,
c) dotacje celowe 13 431 453,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 55 100,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 6 005 467,86 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 5 934 235,37 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 12 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 59 232,49 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 59 232,49 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 48 063 283,86 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 41 739 816,00 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 26 338 093,30 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 869 833,61 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 468 259,69 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 605 254,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 371 615,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 65 453,70 zł,
e) obsługa długu 359 400,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 6 323 467,86 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 208 467,86 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 69 685,28 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 115 000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 852 540,44 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 852 540,44 zł, określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 852 540,44 zł.

§ 5. Planowane zadania inwestycyjne na 2020r. określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 251 445,92 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami, określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 262 600,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 124 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 175 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 166 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 9 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały budżetowej.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 852 540,44 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych dokonywanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki (2368kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał SiembabUZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie budżetu Gminy Pakość na 2020 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, z późn.zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym i ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym oraz określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, z późn.zm.).
Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1461, z późn.zm.), uchwała podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność ustanowienia podstawy gospodarki finansowej Gminy Pakość na 2020 rok. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, budżet jest narzędziem umożliwiającym kierowanie działaniami gminy, jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz jej przychodów i rozchodów. Budżet przygotowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz w oparciu o obowiązujące przepisy o dochodach jst. Przy szacowaniu wydatków brano pod uwagę wnioski zgłoszone przez mieszkańców miasta i gminy Pakość, radnych Rady Miejskiej oraz jednostki podległe. Kierowano się koniecznością zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz koniecznością realizacji ustawowo określonych zadań własnych i zleconych gminy.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (24 grudnia 2019, 10:14:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 313