Uchwała nr VIII/67/2019RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 czerwca 2019zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2019–2031 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506)

Uchwała nr VIII/67/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 czerwca 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2019–2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2019–2031 zmienionej uchwałą Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik (4980kB) pdf

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Michał Siembab


1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 2245.UZASADNIENIE
do uchwały Nr VIII/67/2019
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 czerwca 2019r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2019–2031

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność zachowania zgodności WPF z uchwałą budżetową. Wprowadzono zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków. Ponadto, wprowadzono zmianę w przedsięwzięciach gminy poprzez wpisanie do zadań bieżących, w ramach wydatków na zadania pozostałe, przedsięwzięcia "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Pakość", którego realizacja ma nastąpić w latach 2019-2021.
Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 509).

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (8 lipca 2019, 14:22:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 63