Uchwała nr VIII/68/2019RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 czerwca 2019w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pakość dotyczących projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023”Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z pkt 4 załącznika do uchwały Nr VI/45/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 123, poz.1749)

Uchwała nr VIII/68/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 czerwca 2019


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pakość dotyczących projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z pkt 4 załącznika do uchwały Nr VI/45/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 123, poz.1749)


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Pakość - na obszarze miasta Pakość oraz na obszarze wiejskim gminy Pakość, dotyczące projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023”.

2. Przeprowadzenie konsultacji ma na celu uzyskanie opinii mieszkańców Gminy nt. propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023”, zwiększając ich aktywność we wspólnocie samorządowej.

§ 2. Postanawia się powołać zespół ds. konsultacji w następującym składzie:
1) przedstawiciel Rady Miejskiej w Pakości,
2) przedstawiciel Burmistrza Pakości,
3) przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości.

§ 3. Do zadań zespołu ds. konsultacji należy w szczególności:
1) przeprowadzenie konsultacji,
2) przygotowanie formularzy konsultacji,
3) sporządzenie protokołu z działań zespołu wraz z zestawieniem wyników konsultacji.

§ 4. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 skierowane są do wszystkich mieszkańców, a także interesariuszy procesu rewitalizacji z obszaru Gminy Pakość oraz obejmują swoim zasięgiem cały obszar gminy.

§ 5. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 22 lipca 2019r. do 06 sierpnia 2019r.

§ 6. Przedmiotowe konsultacje prowadzone będą w formie zbierania pisemnych i elektronicznych uwag mieszkańców i interesariuszy rewitalizacji (poprzez specjalny formularz konsultacji, który będzie można pobrać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pakość oraz na stronie internetowej Gminy: www.pakosc.pl, w zakładce rewitalizacja).

§ 7. Projekt dokumentu pn. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023” dostępny będzie na stronie internetowej Gminy: www.pakosc.pl, w zakładce rewitalizacja oraz w Referacie Komunalno-Inwestycyjnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pakości.

§ 8. Wzór formularza konsultacji do projektu dokumentu pn.: „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023” określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Formularz konsultacji należy złożyć:
1) w formie papierowej poprzez dostarczenie do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość (parter, p. nr 5),
2) w formie papierowej poprzez przesłanie na adres: Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość,
3) w formie elektronicznej poprzez przesłanie na adres: srodowisko@pakosc.pl, sekretariat@pakosc.pl.

2. O zachowaniu terminu zgłaszania uwag do projektu dokumentu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Pakości.

§ 10. Po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport, który podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej: www.pakosc.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik (85kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał SiembabUZASADNIENIE
do uchwały Nr VIII/68/2019
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pakość dotyczących projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023”

Pragnąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występującym na terenie Gminy Pakość, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobieżenia procesom degradacji. W tym celu uznaje się za niezbędne opracowanie i uchwalenie Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Przeprowadzenie konsultacji ma na celu uzyskanie opinii mieszkańców Gminy i interesariuszy rewitalizacji nt. propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz projektu "Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023”, zwiększając ich aktywność we wspólnocie samorządowej.
Podstawą prawną podjęcia niniejszej uchwały jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), który stanowi, że w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Ponadto, zgodnie z pkt 4 załącznika do uchwały Nr VI/45/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 123, poz. 1749) o przeprowadzeniu konsultacji decyduje Rada Miejska w Pakości w drodze uchwały, o ile obowiązek ich przeprowadzenia nie wynika z ustaw. Uchwała w tym przedmiocie określa w szczególności: a) przedmiot i zasięg konsultacji, b) uprawnionych do uczestnictwa w konsultacjach, c) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, przy czym czas konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni, d) sposób i tryb przeprowadzenia konsultacji, e) sposób przedstawienia i wykorzystania wyników konsultacji.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (8 lipca 2019, 14:16:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 50