Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr VIII/66/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 czerwca 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.1))


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 r., zmienionej uchwałą Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019r. oraz uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
- przyjęcie środków dotacji celowej w dziale 600 Transport i łączność w kwocie 51 300,00 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów na kwotę 87 289,73 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
- zwiększenie o kwotę 138 589,73 zł,
- przeniesienie na kwotę 70 746,67 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 40 697 600,17 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 37 908 797,40 zł, w tym:
a) dochody własne 20 236 072,73 zł,
b) subwencje 7 078 585,00 zł,
c) dotacje celowe 10 594 139,67 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 174 495,02 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2 788 802,77 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 650 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 118 802,77 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 067 502,77 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 41 027 887,75 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 37 422 349,05 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 25 498 799,84 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 944 211,49 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 554 588,35 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 676 676,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 719 289,72 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 214 874,49 zł,
e) obsługa długu 312 709,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 3 605 538,70 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 470 538,70 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 697 241,00 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 135 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 330 287,58 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 330 287,58 zł,

6) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2019r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

9) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 175 557,46 zł.”;

10) § 13 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 175 557,46 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki (434kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał SiembabUZASADNIENIE
do uchwały Nr VIII/66/2019
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 czerwca 2019r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:
wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 600 Transport i łączność, zwiększenie na kwotę 51 300,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 150437C relacji Mielno Centrum”,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie na kwotę 14 209,73 zł w związku ze zwrotem za zużycie energii elektrycznej przy budowie Przedszkola Miejskiego,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie na kwotę 63 080,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenie na kwotę 10 000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny zgodnie z umową zawartą dnia 11 czerwca 2019r., z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa Ludkowo-Mielno-Wojdal: opracowanie projektu na rozbudowę oświetlenia, doposażenia placu zabaw oraz dofinansowanie wycieczki dla dzieci z sołectwa,

wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
- w dziale 600 Transport i łączność, przeniesienie na kwotę 45 746,67 zł w związku z uzyskaniem, po przeprowadzonej procedurze przetargowej zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gm. Pakość w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 150437C relacji Mielno Centrum”, niższej niż przyjęta w budżecie wartość zadania, zmiana nazwy zadania „Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości wraz z aktualizacją programu rewitalizacji” na „Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości”,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie na kwotę 5 690,00 zł, w związku z koniecznością wykupu terenu zajętego pod plac zabaw w m. Ludkowo,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie na kwotę 59 242,13 zł, przeniesienie na kwotę 45 746,67 zł oraz w ramach działu 10 000,00 zł, w związku z koniecznością zwiększenia mocy przyłączeniowej do budynku Przedszkola Miejskiego w Pakości, zamówieniem pozostałej części wyposażenia kuchni oraz utwardzeniem nawierzchni w ramach zagospodarowaniem terenu wokół Przedszkola,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zmiana nazwy zadania „Adaptacja pomieszczeń po byłym Przedszkolu Miejskim przy ul. Św.Jana w Pakości na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów wraz zagospodarowaniem skweru rekreacyjnego” na „Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów”,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie na kwotę 4 000,00 zł, w związku z otrzymaniem darowizny na dofinansowanie wycieczki dla dzieci z sołectwa Ludkowo-Mielno-Wojdal,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie na kwotę 63 080,00 zł z uwagi na przyjęcie do budżetu środków z tyt. kar za korzystanie ze środowiska, dokonano zwiększenia planu zadań związanych z ochroną środowiska: zwiększono o kwotę 30 000,00 zł dotacje na zakup i wymianę ekologicznych źródeł ciepła praz paneli fotowoltaicznych, zwiększono plan na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pakość” o kwotę 33 080,00 zł, z uwagi na mniejsze zainteresowanie dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przeniesiono kwotę 15 000,00 zł na dofinansowanie zakupu i wymiany ekologicznych źródeł ciepła praz paneli fotowoltaicznych, wprowadzono plan w wysokości 577,60 zł w związku z koniecznością zwrotu części dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z uwagi na częściowe odliczenie podatku VAT, zwiększono plan o 6 000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny na opracowanie projektu na rozbudowę oświetlenia oraz doposażenia placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdal,
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zmiana nazwy zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dziarnowie wraz z zapleczem socjalnym” na „Budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem socjalnym we wsi Dziarnowo”.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869).

Opublikował: Jacek Malinowski (4 lipca 2019, 15:00:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 34

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij