Uchwała nr VIII/74/2019RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 czerwca 2019w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Pakość w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Salutaris”.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) w związku z § 7 ust. 5 Statutu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/74/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 czerwca 2019


w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Pakość w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Salutaris”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) w związku z § 7 ust. 5 Statutu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” uchwala się, co następuje:


uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyznaczyć delegata Gminy Pakość w osobie Burmistrza Pakości do reprezentowania Gminy Pakość w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Salutaris”, zwanym dalej Stowarzyszeniem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/199/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Pakość w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Salutaris”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Michał SiembabUZASADNIENIE

do uchwały Nr VIII/74/2019  Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Pakość w Kujawsko-Pomorskim  Samorządowym Stowarzyszeniu „Salutaris”.

Uchwałą Nr XIV/105/2012 z dnia 29 marca 2012 r. Rada Miejska w Pakości wyraziła wolę współdziałania przez Gminę Pakość w tworzeniu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”. W dniu 7 listopada 2012 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wyznaczenie delegata Gminy do reprezentowania jej interesów jest zgodne z postanowieniami Statutu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”.

W wyniku wyborów samorządowych, Burmistrzem Pakości został wybrany Pan Zygmunt Groń.

Przyjęcie niniejszej chwały umożliwi właściwe realizowanie przez Stowarzyszenie jego celów statutowych.

Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), zgodnie z którymi do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku. W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami. Natomiast organizację, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia określa jego statut.

Z § 7 ust. 5 Statutu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” wynika, iż członkowie zwyczajni Stowarzyszenia reprezentowani są przez Delegatów. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo do reprezentacji składającej się z jednego Delegata.


metryczka


Opublikował: Dawid Błaszak (3 lipca 2019, 13:01:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73