Uchwała nr VIII/75/2019RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 czerwca 2019w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru ławnikówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 17 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/75/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 czerwca 2019


w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru ławników

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 17 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:


uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołać Zespół ds. wyboru ławników w składzie:

p. Błaszak Joanna,
p. Perdał Józef,
p. Proskura Renata,
p. Siekierka Radosław,
p. Tomczak Katarzyna.

§ 2. Zadaniem Zespołu jest przedstawienie na sesji Rady Miejskiej w Pakości, opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na kadencję 2020-2023, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pakości.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Michał SiembabUZASADNIENIE

do uchwały Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru ławników

W związku z upływem kadencji dotychczasowych ławników Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy zwrócił się z pismem do Przewodniczącego Rady Miejskiej 
o dokonanie zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na nową kadencję 2020-2023.
W celu przeprowadzenia wyboru ławników konieczne jest powołanie przez Radę Miejską w Pakości, Zespołu ds. wyboru ławników, którego zadaniem jest przedstawienie na sesji opinii o zgłoszonych kandydatach. 
Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały jest przepis art. 163 § 2 ustawy 
z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.), stanowiący, iż przed przystąpieniem do wyborów ławników rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.Przewodniczący
Rady Miejskiej
Michał Siembab


metryczka


Opublikował: Dawid Błaszak (3 lipca 2019, 12:47:40)

Ostatnia zmiana: Dawid Błaszak (4 lipca 2019, 10:52:41)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 85