Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr VIII/73/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 czerwca 2019


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pakość Umowy Współpracy Uczestników Kujawsko-Pałuckiego Klastra Energii

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) w związku z art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018r. poz. 2389 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:


uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Pakość Umowy Współpracy Uczestników Kujawsko-Pałuckiego Klastra Energii.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Pakości do zawarcia Umowy Współpracy Uczestników Kujawsko-Pałuckiego Klastra Energii.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Pakości
Michał Siembab
UZASADNIENIE   

do uchwały Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pakość Umowy Współpracy Uczestników Kujawsko-Pałuckiego Klastra Energii

Rozwojowi nowoczesnych technologii wytwarzania energii, towarzyszy wzrost sprawności urządzeń i spadek ceny jednostkowej instalacji. Wdrażane zostają również instrumenty prawne, które pozwalają podmiotom indywidualnym na wytwarzanie energii w mikroźródłach i magazynowanie jej w sieci dystrybucyjnej. Coraz więcej przedsiębiorstw generuje energię na własne potrzeby, a jej nadmiar sprzedaje lokalnym zakładom energetycznym. Przede wszystkim jednak, na dużych terenach należących do lokalnych właścicieli tworzone zostają farmy wiatrowe lub fotowoltaiczne, w których zaangażowany jest prywatny, głównie obcy, kapitał.

W celu: zoptymalizowania zużycia energii na terenie gmin, zwiększenia wykorzystania lokalnych zasobów oraz poprawy jakości powietrza, zwiększenia korzyści finansowych dla Gminy oraz ww. osób fizycznych i prawnych z tytułu zaistniałej sytuacji rynkowej, tworzy się tzw. klastry energii.

Celem zaproponowanej uchwały jest, włączenie Gminy Pakość w strukturę klastra energii, tworzonego zgodnie z art. 2 ust. 15a ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018r. poz. 2389 t.j.) w brzmieniu:

15a) klaster energii – cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 i 2024), lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432); (…).

Przedmiotowa uchwała jest również sposobem realizacji wcześniejszych uchwał Rady Miejskiej w Pakości. W szczególności: uchwały nr XVIII/149/2012 z dnia 25 października 2012 w sprawie zatwierdzenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Pakość, uchwały nr XXX/277/2014 z dnia 25 marca 2014 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju gminy Pakość na lata 2014-2024 oraz uchwały nr XX/225/2017 z dnia 30 marca 2017 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pakość”. Obecnie aktualizowany Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Pakość zakłada m.in.: stały wysoki wzrost użycia energii ze źródeł odnawialnych i spadek zapotrzebowania na paliwa stałe. Zaproponowane kierunki polityki energetycznej gminy Pakość to m.in.: promowanie wykorzystania nośników energii i niskim współczynniku emisyjności jak energia elektryczna i gaz ziemny, dążenie gminy do rozbudowy infrastruktury elektrycznej na terenie gminy, wsparcie i promocja małych źródeł wytwarzania energii z wiatru oraz promieniowania słonecznego, realizację zadań zapisanych w „Planie gospodarki niskoemisyjnej”.

Strategia rozwoju Gminy Pakość na lata 2014-2024 wskazuje, pośród wielu kwestii, konieczność działań w obszarze: rozwoju elektroenergetyki oraz energetyki cieplnej wykorzystującej odnawialne źródła energii, rozwoju instytucji otoczenia biznesu poprzez tworzenie instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorców.

Natomiast Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pakość wskazuje 7 celów szczegółowych takich jak:

  • dalszy rozwój planowania energetycznego oraz rozwój zarządzania energią na obszarze Gminy,

  • zmniejszenie zużycia energii i paliw, zwłaszcza w sektorze energii cieplnej wykorzystywanej do ogrzewania budynków,

  • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, związanych ze zużyciem energii i paliw na terenie Gminy,

  • realizacja „wzorcowej roli sektora publicznego” w zakresie racjonalnego gospodarowania energia ̨(zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej),

  • zaangażowanie wszystkich uczestników lokalnego rynku energii w działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych,

  • zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego Gminy,

  • spełnienie wymagań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczących formy i zakresu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Cele szczegółowe zawarte w ww. dokumentach strategicznych powinny być wdrażane właśnie za pomocą klastra energetycznego. Coraz liczniejsze przykłady z całej Polski prezentują Klastry energetyczne jako instytucje, które mogą aplikować z sukcesami o różnorodne dotacje na realizację projektów skoncentrowanych na budowie i eksploatacji rozproszonych instalacji generujących energię elektryczną oraz cieplną.

Tworzony klaster przyczyni się również do zwiększenia świadomości mieszkańców co do korzyści z wyboru nowoczesnych technologii, będących jednocześnie przyjaznymi dla środowiska. Zwiększy liczbę innowacyjnych miejsc pracy. Przyczyni się do zmniejszenia kosztów energii u tych podmiotów, które zdecydują się na współpracę w ramach klastra. Zwiększy potencjał Gminy Pakość do pozyskiwania nowych inwestorów, tak z punktu widzenia warunków gospodarczych, jak i czysto wizerunkowych.

Powyższa uchwała nie pociąga za sobą negatywnych skutków finansowych dla budżetu Gminy.Opublikował: Dawid Błaszak (3 lipca 2019, 12:37:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 47

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij