Uchwała nr VIII/71/2019RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 czerwca 2019w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Ludkowo gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 91/3, stanowiącej własność Gminy Pakość.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/71/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 czerwca 2019


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Ludkowo gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 91/3, stanowiącej własność Gminy Pakość.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:


uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Ludkowo gm. Pakość, oznaczonej jako działka nr 91/3, o pow. ca 0,1000 ha, (ŁVI i N – łąki trwałe klasy VI oraz nieużytki), dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/00005315/0, stanowiącej własność Gminy Pakość.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pakości

Michał Siembab

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Ludkowo gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 91/3, stanowiącej własność Gminy Pakość.

Niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w m. Ludkowo gm. Pakość, oznaczona jako działka nr 91/3 o pow. ca 0,1000 ha, (ŁVI i N – łąki trwałe klasy VI oraz nieużytki), dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą KW nr BY1I/00005315/0, stanowi własność Gminy Pakość. Z uwagi na możliwość zbycia prawa własności Gminy Pakość do ww. nieruchomości, zasadnym jest przeznaczenie jej na sprzedaż.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 506) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi określania zasad zbywania nieruchomości gruntowych, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

Powołując się na przepis art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Zachowując przepisy art. 37 ust. 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. 

Ponadto zachodzi konieczność ustanowienia nieodpłatnej i na czas nieoznaczony służebności gruntowej, polegającej na prawie swobodnego przechodu i przejazdu  na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 91/1, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00070676/4, bezpośrednio przylegającej do ww. nieruchomości.

metryczka


Opublikował: Dawid Błaszak (3 lipca 2019, 10:30:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67