Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr VIII/72/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 czerwca 2019


Zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 27/4, stanowiącej własność Gminy Pakość, na okres dłuższy niż 3 lata, położonej w m. Giebnia gm. Pakość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:


uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 27/4, stanowiącej własność Gminy Pakość, na okres dłuższy niż 3 lata, położonej w m. Giebnia gm. Pakość § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
"1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres 37 miesięcy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej geodezyjnie nr 27/4, w części o pow. ok. 19,0000 ha (pow. ca 26,7066 ha), ewidencyjnie RIVa, IVb, V oraz W (grunty orne klasy IVa, IVb, V i grunty pod rowami) zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00037680/2, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu."
  
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
  
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Michał SiembabUZASADNIENIE

do uchwały Nr VIII/72/2019  Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2019 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 27/4, stanowiącej własność Gminy Pakość, na okres dłuższy niż 3 lata, położonej w m. Giebnia gm. Pakość
  
W związku ze złożonym przez osobę prawną wnioskiem dotyczącym dzierżawy części nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie nr 27/4, o pow. ca 26,7066 ha, zapisanej w księdze wieczystej  nr BYI1/00037680/2, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, zasadnym jest wydzierżawienie wnioskowanej nieruchomości. 
Podstawę prawną jej podjęcia stanowi art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) stanowiący, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
Ponadto, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem, dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. 
W myśl art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu, wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

Opublikował: Dawid Błaszak (3 lipca 2019, 10:20:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 56

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij