Uchwała nr VIII/70/2019RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 czerwca 2019W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Pakość nieruchomości gruntowej, położonej w m. Ludkowo, gm. Pakość, oznaczonej jako działka nr 33/5, stanowiącej współwłasność osób fizycznych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 6 pkt 9c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/70/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 czerwca 2019


W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Pakość nieruchomości gruntowej, położonej w m. Ludkowo, gm. Pakość, oznaczonej jako działka nr 33/5, stanowiącej współwłasność osób fizycznych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 6 pkt 9c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:


uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez Gminę Pakość nieruchomości gruntowej, położonej w m. Ludkowo, gm. Pakość, stanowiącej współwłasność osób fizycznych, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 33/5 o pow. ca 0,2392 ha (RV – grunty orne klasy V), dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/00041931/8.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości 
Michał Siembab

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VIII/70/2019

Rady Miejskiej w Pakości

z dnia 27 czerwca 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Pakość nieruchomości gruntowej, położonej w m. Ludkowo, gm. Pakość, oznaczonej jako działka nr 33/5, stanowiącej współwłasność osób fizycznych.


Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w m. Ludkowo, gm. Pakość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 33/5 o pow. ca 0,2392 ha (RV – grunty orne klasy V), dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/00041931/8, stanowi współwłasność osób fizycznych. Z uwagi na konieczność spełnienia oczekiwań mieszkańców sołectwa Ludkowo – Mielno – Wojdal, przedmiotowa działka jest nabywana z przeznaczeniem pod plac zabaw.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi określania zasad zbywania nieruchomości gruntowych, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

Powołując się na przepis art. 6 pkt 9c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), celem publicznym w rozumieniu ustawy jest: wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub przebudowa.

metryczka


Opublikował: Dawid Błaszak (3 lipca 2019, 10:07:15)

Ostatnia zmiana: Dawid Błaszak (3 lipca 2019, 10:14:18)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 68