Uchwała nr VIII/76/2019RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 czerwca 2019zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 30 Statutu Gminy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972, z późn. zm.)

Uchwała nr VIII/76/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 czerwca 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 30 Statutu Gminy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972, z późn. zm.)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, § 3 otrzymuje brzmienie:
„Komisja Statutowa zakończy działalność z chwilą podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Pakość”.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Michał SiembabUZASADNIENIE  
do uchwały nr VIII/76/2019
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 czerwca 2019 r.
 
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

 
W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym Rada Miejska w Pakości powołała Komisję Statutową, której przedmiotem działania jest analiza obowiązującego Statutu Gminy pod kątem zgodności z prawem oraz opracowanie projektu nowego Statutu Gminy Pakość. Z uwagi na liczne zmiany, które należy wprowadzić do obowiązującego Statutu, nie jest możliwe zachowanie terminu zakończenia działalności Komisji Statutowej, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r., określonego w uchwale Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
W myśl art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) i § 30 Statutu Gminy Pakość, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972, z późn. zm.), rada może powołać komisje doraźne do realizacji określonych zadań. Zakres działania i kompetencje oraz skład osobowy komisji doraźnych określa rada w uchwale o ich powołaniu.

metryczka


Opublikował: Dawid Błaszak (3 lipca 2019, 09:04:04)

Ostatnia zmiana: Dawid Błaszak (3 lipca 2019, 10:22:47)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 110