Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr VII/61/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 maja 2019


w sprawie przyznania w 2019 roku dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

Na podstawie art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730) w związku z § 10 ust. 1 i 2 uchwały Nr XXXI/337/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urzęd. Woj. Kuj.-Pom. z 2018r. poz. 3528)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Pakość:
  1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty w Kościelcu, Kościelec 28, 88-170 Pakość w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) - na dofinansowanie prac konserwatorskich przy prospekcie organowym w kościele parafialnym p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu, gm. Pakość, pow. inowrocławski, wpisanym do rejestru zabytków woj. kujawsko-pomorskiego w księdze rejestru B pod numerem 379;
  2. pani D.P., w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) - na dofinansowanie prac remontowych elewacji budynku przy ul. św. Jana 2 w Pakości, 88-170 Pakość, wpisanym do gminnej ewidencji zabytków w Pakości.
§ 2. Środki na dotację, o której mowa w § 1 zaplanowane są w budżecie Gminy Pakość na rok 2019.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Michał Siembab
 
     
 
UZASADNIENIE  
do uchwały Nr VII/61/2019
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 maja 2019 r.
 
w sprawie przyznania w 2019 roku dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
 
Ochrona zabytków jest jednym z czynników wpływających na zachowanie historycznej tożsamości i poszanowania jego kultury w oparciu o tradycję. Zabytki pełnią istotną funkcję w życiu społecznym, integrując i budując poczucie tożsamości regionalnej, a kształtowanie przestrzeni poprzez dbanie o dziedzictwo kulturowe ma wpływ na podnoszenie jakości życia mieszkańców. Ochrona zabytków jest jednym z czynników wpływających na zachowanie historycznej tożsamości i poszanowania jego kultury w oparciu o tradycję. Niniejszy projekt uchwały pozwala rozdysponować środki finansowe przeznaczone w budżecie gminy na celowe dotacje  na 2019 rok.
Uchwała jest elementem realizacji uchwalonego budżetu gminy oraz jest odpowiedzią na wnioski, dotyczące udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Wymienione w uchwale obiekty znajdują się w złym stanie technicznym i wymagają podjęcia pilnych prac konserwatorskich i remontowych. Podjęcie uchwały przez Radę Gminy nie wpłynie na zmianę budżetu, natomiast pozwoli na efektywne i racjonalne wykorzystanie oraz zaangażowanie istniejących środków finansowych. Środki przewidziane na realizację powyższej uchwały, w kwocie 20 000,00 zł, są ujęte w budżecie gminy na 2019 rok. Łączna kwota dotacji przyznanych niniejszą uchwałą stanowi całkowitą wartość finansową przewidzianą w budżecie na rok 2019, w którym przewidziano na ten cel 20 000,00 zł.
Na podstawie art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, z późn. zm.)  dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.
Zgodnie z § 10 uchwały nr XXXI/337/2018 Rady Miejskie w Pakości z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018r. poz. 8528)  Burmistrz Pakości nie później niż w ciągu 2 miesięcy od upływu terminu określonego w § 7 ust. 1 przedkłada Radzie Miejskiej w Pakości projekt uchwały o przyznanie dotacji wnioskodawcom spełniającym warunki określone w niniejszej uchwale. 2. Dotację przyznaje Rada Miejska w Pakości na wniosek Burmistrza Pakości. 3. W uchwale Rady Miejskiej w Pakości o przyznaniu dotacji określa się nazwę i siedzibę otrzymującego dotację, nazwę obiektu wraz z numerem wpisu do rejestru zabytków tego obiektu, prace, na przeprowadzenie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.
W wyznaczonym przez Burmistrza Pakości terminie w sprawie przyznania w 2019 roku dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków wpłynęły dwa wnioski, które złożyły: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Kościelcu, Kościelec 28, 88-170 Pakość na dofinansowanie prac konserwatorskich przy prospekcie organowym oraz Pani D.P., na dofinansowanie prac remontowych elewacji budynku przy ul. św. Jana 2 w Pakości, 88-170 Pakość. Wnioski  spełniają  wymogi formalne  i  merytoryczne. Biorąc powyższe pod uwagę  podjęcie  uchwały jest uzasadnione.

Opublikował: Jacek Malinowski (4 czerwca 2019, 08:27:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 43

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij