Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr VII/58/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 maja 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 r., zmienionej uchwałą Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
- przyjęcie środków na dofinansowanie własnych zadań w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 3576,00 zł,
- przyjęcie środków dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 288 000,00 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów na kwotę 146 833,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
- zwiększenie o kwotę 438 409,00 zł,
- przeniesienie na kwotę 633 510,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 40 555 778,61 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 37 818 275,84 zł, w tym:
a) dochody własne 20 148 783,00 zł,
b) subwencje 7 078 585,00 zł,
c) dotacje celowe 10 590 907,84 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 174 495,02 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2 737 502,77 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 650 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 067 502,77 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 067 502,77 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 40 886 066,19 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 37 385 459,62 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 25 464 710,41 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 942 742,76 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 521 967,65 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 676 676,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 716 489,72 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 214 874,49 zł,
e) obsługa długu 312 709,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 3 500 606,57 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 395 606,57 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 697 241,00 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 105 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 330 287,58 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 330 287,58 zł,

6) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2019r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) załącznik „Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

9) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 175 557,46 zł.”;

10) § 13 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 175 557,46 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki (792kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał SiembabUZASADNIENIE
do uchwały Nr VII/58/2019
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 maja 2019r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:

wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 600 Transport i łączność, zwiększenie na kwotę 2 494,00 zł w związku z uiszczeniem przez kontrahenta kary umownej za opóźnienie w realizacji umowy,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie na kwotę 10 396,00 zł w związku ze zwrotem przez lokatora zapłaconego przez gminę odszkodowania za niedostarczony lokal socjalny oraz wpłatą z tytułu rekompensaty kosztów odzyskania należności,
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie na kwotę 33,00 zł w związku z otrzymanym zwrotem korekty faktury za 2018 rok,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie na kwotę 12,00 zł w związku z otrzymaną dywidendą z Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie na kwotę 288 000,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, na kwotę 3 576,00 zł zgodnie z umową ze Starostą Inowrocławskim Nr AZS.670-29/KFS/2019 w sprawie finansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie na kwotę 124 487,00 zł w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT za 2018 rok oraz zwrotem przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., zapłaconych przez Gminę do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opłat zmiennych za usługi wodne – odprowadzenie wód opadowych, ścieków do rzeki Noteć, pobór wód podziemnych,
- w dziale 926 Kultura fizyczna, zwiększenie na kwotę 9 411,00 zł w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanej w 2018 roku dotacji przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sokół,

wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
- w dziale 600 Transport i łączność, przeniesienie na kwotę 660,00 zł w związku z koniecznością wykonania projektu czasowej organizacji ruchu,
- w dziale 630 Turystyka, zwiększenie na kwotę 684,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi płaconą przez Centrum Informacji Turystycznej,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie na kwotę 22 300,00 zł z uwagi na konieczność wprowadzenia właściwej klasyfikacji budżetowej w celu zaksięgowania odszkodowania za nieruchomości gruntowe, stanowiące współwłasność osób fizycznych, oznaczone ewidencyjnie dz. nr 191/12, 191/20 oraz 192/1, położone przy ul. Mikołaja w Pakości, zajęte pod pas drogowy drogi gminnej nr 151846C, na zakupy inwestycyjne,
- w dziale 710 Działalność usługowa, zwiększenie na kwotę 5 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydruk wielkoformatowych map i podziału nieruchomości,
- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie na kwotę 684,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym płaconą przez Urząd Miejski,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie na kwotę 684,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi płaconą przez Ochotniczą Straż Pożarną,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 330 043,00 zł w związku z przeliczeniem subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zabezpieczeniem środków dotacji na wychowanie przedszkolne dla Niepublicznego Przedszkola, przeliczeniem wpłat gminy za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych gminach oraz zabezpieczeniem środków na dowożenie dzieci do szkół w nowym roku szkolnym, przeniesienie z działu 854 kwoty 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi płaconą przez Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie na kwotę 363 576,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne trzech pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz wprowadzenie środków dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i wkładu własnego gminy na roboty adaptacyjno-remontowe przy utworzeniu Dziennego Domu „Senior+”,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przeniesienie kwoty 1 000,00 zł do działu 801 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi płaconą przez Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie na kwotę 693,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na karmę dla bezdomnych kotów oraz przeniesienie na kwotę 301 807,00 zł z uwagi na utrzymanie czystości i porządku w gminie z pomocą pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zabezpieczono plan na ich wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na koszenie terenów zieleni w sołectwie Kościelec oraz z przeznaczeniem na ułożenie kostki betonowej na placu zabaw dla dzieci w sołectwie Wielowieś,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie na kwotę 3 420,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za świetlice wiejskie,
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, zwiększenie na kwotę 1 368,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za Stadion Miejski i Orlik oraz zwiększenie na kwotę 40 000,00 zł na opracowanie dokumentacji wraz z niezbędnymi pozwoleniami dla zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dziarnowie wraz z zapleczem socjalnym”, z uwagi na zamiar skorzystania z dofinansowania ze środków PROW w ramach Rewitalizacji wsi.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869).

Opublikował: Jacek Malinowski (3 czerwca 2019, 08:05:13)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (4 czerwca 2019, 08:21:22)
Zmieniono: poprawa błędu pisarskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 41

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij