Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr VI/57/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 25 kwietnia 2019


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Błonie, oznaczonych jako dz. nr 61/21, 61/22, 61/23, 61/24 oraz 61/25, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.[1])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Błonie, oznaczonych jako: działka nr 61/21, o pow. ca 0,0019 ha, działka nr 61/22, o pow. ca 0,0019 ha, działka nr 61/23, o pow. ca 0,0019 ha, działka nr 61/24, o pow. ca 0,0019 ha oraz działka nr 61/25, o pow. ca 0,0020 ha, ewidencyjnie RIVb (grunty orne klasy IVb), zapisanych w księdze wieczystej KW nr BY1I/00074051/5, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, stanowiących własność Gminy Pakość.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Michał Siembab

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270 i 492.
                                                                                                    
 
 
UZASADNIENIE  
do uchwały Nr VI/57/2019
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Błonie, oznaczonych jako dz. nr 61/21, 61/22, 61/23, 61/24 oraz 61/25, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość.
 
Niezabudowane nieruchomości gruntowe, położone w Pakości przy ul. Błonie, oznaczone jako: działka nr 61/21, o pow. ca 0,0019 ha, działka nr 61/22, o pow. ca 0,0019 ha, działka nr 61/23, o pow. ca 0,0019 ha, działka nr 61/24, o pow. ca 0,0019 ha oraz działka nr 61/25, o pow. ca 0,0020 ha, ewidencyjnie RIVb (grunty orne klasy IVb), KW nr BY1I/00074051/5, stanowią własność Gminy Pakość. Nieruchomość te wydzielone zostały z działki nr 61/19.
Z uwagi na możliwość zagospodarowania wydzielonych działek poprzez ich zabudowę garażami, zasadnym jest przeznaczenie ich na sprzedaż. Dla ww. nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr KIO.6730.129.7.2018 z dnia 13 listopada 2018 r.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 506) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi określania zasad zbywania nieruchomości gruntowych, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
Powołując się na przepis art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.), nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.
W myśl art. 37 ust. 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

Opublikował: Jacek Malinowski (30 kwietnia 2019, 09:57:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 50

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij