Uchwała nr XIX/145/04Rady Miejskiej w Pakościz dnia 28 grudnia 2004w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 109, art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 oraz Nr 210, poz. 2135 ) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880,Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263)

Uchwała nr XIX/145/04
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 grudnia 2004


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 109, art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 oraz Nr 210, poz. 2135 ) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880,Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263)


uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 14 171 819 zł

w tym: dochody własne w kwocie 7 812 297 zł
subwencja ogólna w kwocie 3 975 352 zł
dotacje w kwocie 2 384 170 zł

z tego na: zadania zlecone 2 045 770 zł
zadania własne 333 400 zł
zadania realizowane na podstawie porozumień 5 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 18 228 943 zł

w tym: - wydatki bieżące w kwocie 13 564 819 zł
a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6 891 756 zł
b) dotacje w kwocie 524 500 zł
c) obsługę długu w kwocie 238 500 zł
d) zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 16 000 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 4 644 124 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetowy w kwocie 4 057 124 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki WFOŚiGW oraz pożyczki na prefinansowanie projektu finansowanego z udziałem środków EFRR.

§ 4

Określa się wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych na lata 2005 - 2009

w tym na 2005 r. w kwocie 4 726 124 zł
w tym wydatki na projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2005 r. 
w kwocie 2 376 041 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5

Określa się źródła przychodów i rozchodów budżetu gminy:

przychody w kwocie 4 569 581 zł
rozchody w kwocie 512 457 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6

Określa się plany przychodów i wydatków środków specjalnych:

przychody w kwocie 132 000 zł
wydatki w kwocie 132 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7

Określa się środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

stan środków na początek roku w kwocie 118 000 zł
przychody w 2005r. w kwocie 40 000 zł
wydatki w kwocie 158 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w tym:

dochody w kwocie 2 045 770 zł
wydatki w kwocie 2 045 770 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9

Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 43 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 10

Określa się wielkość dotacji dla:

a) Instytucji Kultury - Ośrodek Kultury i Turystyki w kwocie 300 000 zł
b) Biblioteki w kwocie 80 000 zł
c) dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
w kwocie 144 500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11

Określa się prognozowane kwoty długu na 2005 rok i lata następne w tym na 2005r. na kwotę 3 664 267 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12

Określa się planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne w tym na 2005r. w kwocie 512 457 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Pakości do:

  1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do kwoty 600 000 zł,
  2. zaciągania zobowiązań do wysokości 50 000 zł,
  3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu:

a)przeniesienia wydatków między paragrafami, w ramach rozdziałów,
b) przeniesienia wydatków między rozdziałami, w ramach działów.

§ 14

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 69 000 zł.

§ 15

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105 000 zł
oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 105 000 zł

§ 16

Zobowiązuje się Burmistrza Pakości do informowania Rady Miejskiej o dokonywanych zmianach w budżecie między sesjami.

§ 17

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pakości.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Ryszard Kuflewicz

 

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIX/145/04 Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28.12.2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność ustanowienia podstawy gospodarki finansowej na 2005 rok. Budżet jest narzędziem umożliwiającym kierowanie działaniami gminy, jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz jej przychodów i rozchodów. Budżet przygotowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz w oparciu o obowiązujące przepisy o dochodach jst. Przy szacowaniu wydatków brano pod uwagę wnioski zgłoszane przez mieszkańców miasta i gminy Pakość, radnych oraz jednostki podległe. Kierowano się koniecznością zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz koniecznością realizacji ustawowo określonych zadań własnych i zleconych gminy.

Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r., nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 stycznia 2005, 08:02:40)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (5 stycznia 2005, 15:03:31)
Zmieniono: Dodanie linków do załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3448