Uchwała nr XVIII/136/04Rady Miejskiej w Pakościz dnia 2 grudnia 2004w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboruNa podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ oraz art.15 i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych* / Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz.1966, z 2004r. Nr 92 poz.880 i poz. 884, Nr 96 poz. 959 i Nr 123 poz. 1291/ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2005 rok /M.P. Nr poz. /

Uchwała nr XVIII/136/04
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 2 grudnia 2004


w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ oraz art.15 i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych* / Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz.1966, z 2004r. Nr 92 poz.880 i poz. 884, Nr 96 poz. 959 i Nr 123 poz. 1291/ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2005 rok /M.P. Nr poz. /


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustalić wysokość dziennych stawek opłaty targowej:

  1. Przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki /od każdej osoby/ małych ilości warzyw, kwiatów, płodów rolnych 6.00 zł
  2. Przy sprzedaży z zajmowanego jednego stanowiska handlowego 18.00 zł

§ 2

  1. Pobór opłaty targowej odbywał się będzie w trybie inkasa.
  2. Inkasent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10% od zainkasowanej opłaty.
  3. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się p. Damiana Kuzera.
    Punkt dodany zgodnie z uchwałą

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pakości

§ 4

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Kuflewicz

 

*Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1./ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi /Dz. Urz. WE L 368 17.12.1992r./,
2./ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe /Dz. Urz. WE L 187 z 20. 07. 1999r./
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne . Zmiana dotyczy od 1 maja 2004r. / Dz. U. z 2004r. Nr 96, poz.959/.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2005, 15:01:09)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (7 stycznia 2005, 11:44:48)
Zmieniono: dodanie linku do uchwały zmieniającej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4013