Uchwała nr XXXII/345/2018RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 6 września 2018w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.[1])

Uchwała nr XXXII/345/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 6 września 2018


w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.[1])


uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023, jako dokument strategiczny, programujący działania w zakresie rewitalizacji, którego celem jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki (2784kB) pdf

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Jerzy Joachimiak 
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432
  


UZASADNIENIE 
do uchwały nr XXXII/345/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 6 września 2018 r. 
  
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023.

Pragnąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występującym na terenie Gminy Pakość, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobieżenia procesom degradacji. 
W tym celu niezbędne stało się opracowanie i uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Rewitalizacja ma na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy. Ponadto działania podejmowane przez Gminę Pakość w ramach rewitalizacji przyczynią się do poprawy warunków zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, a także wizerunku gminy. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji umożliwi aplikowanie o środki unijne na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.   
Po sporządzeniu projektu lokalnego programu rewitalizacji, Burmistrz Pakości przeprowadził konsultacje społeczne projektu uchwały. Projekt niniejszej uchwały podlegał konsultacjom społecznym w okresie od  16 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. Informację o konsultacjach społecznych zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz na tablicach ogłoszeń. Dodatkowo informację o konsultacjach zamieszczono w dzienniku o zasięgu regionalnym. W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag do treści projektu uchwały.  
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie programów gospodarczych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (7 listopada 2018, 12:35:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 252