Uchwała nr XVIII/130/04Rady Miejskiej w Pakościz dnia 2 grudnia 2004w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2004Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 93, poz. 890, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz.1851, z 2004 r., Nr 19, poz.177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135)

Uchwała nr XVIII/130/04
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 2 grudnia 2004


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 93, poz. 890, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz.1851, z 2004 r., Nr 19, poz.177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

I. W uchwale Nr XI/79/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok z późniejszymi zmianami, dokonać następujących zmian:

  • dokonać przeniesień planu wydatków między działami i paragrafami na kwotę 204.853,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

  • załącznik Nr 6 „Planowane inwestycje na lata 2004-2008”, w tym w 2004r. na kwotę ogółem: 1.042.800,84zł otrzymuje brzmienie:

    „Planowane inwestycje na lata 2004-2008”, w tym w 2004r. na kwotę ogółem: 989.987,66zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

II. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

po stronie dochodów 13.897.778zł
po stronie wydatków 14.557.468zł
deficyt 659.690zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pakości.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Kuflewicz

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVIII/130/04 Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 02.12.2004 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok

Zmiany przedmiotowej uchwały wynikają z konieczności dokonania zmian:

  • w załączniku Nr 6 „Planowane i inwestycje na lata 2004-2008” do uchwały Rady Miejskiej w Pakości Nr XI/79/04 z dnia 4 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok. Uwzględniono wydatki na zakupy inwestycyjne związane z modernizacją infrastruktury informatycznej; dostosowano wartość inwestycji pn. „Oczyszczone ścieki elementem czystego środowiska zlewni Noteci i kluczem rozwoju gminy Pakość” do wartości zaoferowanej przez wykonawcę,

  • dokonano oznaczenia, w wydatkach budżetu gminy, źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kościelec”, w związku z podpisaną umową Nr 24637/731-020026/03 z dnia 30 września 2004r. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu, w której została określona kwota pomocy finansowej ze środków programu SAPARD oraz środków z budżetu państwa; dokonano przeniesień wydatków w związku z wykonaniem kasowym budżetu.

Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r., nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2005, 12:54:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3560