Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXI/342/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Pakości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.[1]), art. 8 ust.2, art. 36 ust.1- ust.4 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.[2]) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla  Burmistrza Pakości Pana Wiesława Kończala w następującej wysokości:
  1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 4.700,00 zł,
  2. dodatek funkcyjny w kwocie - 1.900,00 zł, 
  3. dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
  4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego  w kwocie - 940,00 zł.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Pakości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pakości.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Jerzy Joachimiak
 
[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r., poz. 1000.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r., poz.60 i 1930.

   
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXI/342/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 czerwca 2018r.
 
w sprawie ustalenia wysokości  wynagrodzenia Burmistrza Pakości
 
Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 902 z późn. zm.) wynagrodzenie burmistrza ustala rada gminy, w drodze uchwały.
Przepis art. 36 ust.1 – 4 i art. 38 ust. 1  ustawy o pracownikach samorządowych stanowi ponadto, iż osobie tej przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych, w tym: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę i dodatek specjalny.
Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy, maksymalne wynagrodzenie burmistrza nie może przekroczyć w okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2030 z późn. zm.).
Szczegółowe zasady wynagradzania określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 936).
Z tabeli I część B, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia wynika, że  osobie zatrudnionej na stanowisku burmistrza w gminie do 15 tys. mieszkańców, przysługuje  wynagrodzenie zasadnicze  w przedziale  od 3.400,00 zł do 4.700,00 zł i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego w kwocie  1.900,00 zł. Zgodnie z  § 6  rozporządzenia, osobie zatrudnionej na tym stanowisku przysługuje dodatek specjalny w  kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Wysokość dodatku za wieloletnią pracę uzależniona jest od długości wszystkich zakończonych okresów zatrudnienia  pracownika oraz innych okresów, jeżeli z odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresów pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Proponowane wynagrodzenie nie przekracza maksymalnej kwoty, o której mowa w art. 37 ust. 3  ustawy o pracownikach samorządowych i  mieści się w średnich uposażeń Burmistrzów w Powiecie.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Jerzy Joachimiak 

Opublikował: Jacek Malinowski (12 lipca 2018, 08:43:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 74

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij