Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXI/338/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pakość

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017r., poz. 328 z późn. zm.[1]) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2017r., poz. 2180)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1. Przyjmuje się projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pakość, przygotowany na podstawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak
 
Załącznik (139kB) pdf
   
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650.
 
 
UZASADNIENIE  
do uchwały nr XXXI/338/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pakość
 
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2017r., poz. 2180) Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości, będące jedynym przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym działającym na terenie Gminy Pakość,  pismem z dnia 26 kwietnia 2018r. przedłożyło Radzie Miejskiej w Pakości projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pakość. Na tej podstawie przygotowany został projekt regulaminu, stanowiący załącznik do uchwały.
Projekt regulaminu, po jego przyjęciu, zostanie przekazany do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne. Zgodnie z  art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017r., poz. 328 z późn. zm.), rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.
Przepis art.8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r. poz. 2180) stanowi, iż: „1. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opracowują i przedstawiają radom gmin projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 2.  W terminie 2 miesięcy od dnia przedstawienia przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne projektów regulaminów, o których mowa w ust. 1, rady gmin po dokonaniu ich analizy przekazują do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, projekt nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 3.  W terminie 3 miesięcy od dnia przekazania organowi regulacyjnemu, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, projektu regulaminu, o którym mowa w ust. 2, do zaopiniowania organ regulacyjny przedstawia opinię na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 4.  W przypadku niewydania opinii w terminie określonym w ust. 3 stosuje się odpowiednio przepisy art. 36-38 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). 5.  Dotychczasowe regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązują do dnia wejścia w życie nowych regulaminów. 6.  Ceny i stawki opłat uchwalone przez radę gminy zgodnie z art. 24a ustawy zmienianej w art. 1 obowiązują do dnia wejścia w życie nowych cen i stawek opłat”.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Opublikował: Jacek Malinowski (12 lipca 2018, 08:37:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 34

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij