Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXI/334/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach, zespołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.1)) oraz z art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zespołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość

Lp.Stanowisko kierowniczeObniżka godzin
(w części etatu)
1.
Dyrektor przedszkola liczącego:
- 5 oddziałów i mniej
- 6 oddziałów i więcej
14/22 lub 17/25
16/22 lub 19/25
2.
Wicedyrektor przedszkola liczącego 6 oddziałów i więcej12/22 lub 15/25
3.
Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej:
- 8 oddziałów i mniej
- od 9 do 16 oddziałów
- 17 oddziałów i więcej
10/18
13/18
15/18
4.
Wicedyrektor szkoły (zespołu) liczącej:
- od 12 do 16 oddziałów
- 17 oddziałów i więcej
9/18
11/18
5.
Kierownik świetlicy szkolnej 13/26

2. Wymiar zajęć ustalony w ust. 1 dotyczy również nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono im zastępstwo, chyba że powierzenie nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca, wówczas przysługuje od tego dnia.

§ 2. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na postawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.
Stanowisko
Obowiązkowy tygodniowy
wymiar zajęć w godzinach
1.
Pedagog
22
2.
Psycholog22
3.
Logopeda22
4.
Terapeuta pedagogiczny22
5.
Doradca zawodowy22

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/321/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach, zespołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2018 r. poz. 2613)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXI/334/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach, zespołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość

W myśl art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady udzielania i rozmiar obniżek oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć. Zgodnie z art. 42 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowiska kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3. Zasadniczą przesłanką obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze jest ich zakres obowiązku. Głównym ich zadaniem jest bowiem kierowanie procesem dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym, reprezentowanie placówki oświatowej na zewnątrz, sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad zatrudnionymi nauczycielami, współpraca z rodzicami dzieci uczących się w szkole.
Natomiast na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godziny.
Projekt niniejszej uchwały został przedstawiony związkom zawodowym do zaopiniowania w trybie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.). Pismem z dnia 18 czerwca 2018 r. związek zawodowy negatywnie zaopiniował projekt uchwały.
W związku z podjęciem przedmiotowej uchwały zastosowanie znajduje przepis art. 19 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z którym w razie odrzucenia w całości lub części stanowiska związku, właściwy organ samorządu terytorialnego informuje o tym związek na piśmie, podając uzasadnienie swojego stanowiska.

Opublikował: Jacek Malinowski (10 lipca 2018, 15:17:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 33

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij