Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXI/331/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 czerwca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.2))


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 r., zmienionej uchwałą Nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r., uchwałą Nr XXIX/306/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018r. oraz uchwałą Nr XXX/318/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
- przyjęcie środków dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje w dziale 600 Transport i łączność w kwocie 117 000,00 zł,
- przyjęcie środków na realizację zadań bieżących w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 93 005,28 zł,
- zwiększenie o kwotę 168 938,94 zł,
- przeniesienie na kwotę 146 328,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
- zwiększenie o kwotę 378 944,22 zł,
- przeniesienie na kwotę 427 589,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 39 757 200,22 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 36 224 527,22 zł, w tym:
a) dochody własne 19 223 405,94 zł,
b) subwencje 6 294 794,00 zł,
c) dotacje celowe 10 706 327,28 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 98 092,50 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 532 673,00 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 600 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 912 673,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 775 673,00 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 44 851 318,95 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 34 960 458,35 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 22 824 593,76 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 915 228,02 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 909 365,74 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 405 900,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 232 009,89 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 130 754,70 zł,
e) obsługa długu 367 200,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 890 860,60 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 771 860,60 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 6 127 843,01 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 119 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 5 094 118,73 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 928 344,11 zł, pożyczek w wysokości 300 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 865 774,62 zł,

6) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2018r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) załącznik „Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

9) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

10) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 228 344,11 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 582 932,11 zł.”;

11) § 14 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
1) Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
b) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 228 344,11 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 582 932,11 zł,
2) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
3) Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

Załączniki (910kB) pdf

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 1000.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62 i 1000.UZASADNIENIE
do uchwały XXXI/331/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 czerwca 2018r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok
      
Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:
wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
- W dziale 600 Transport i łączność zwiększenie na kwotę 117 000,00 zł w związku z podpisaniem w dniu 4 maja 2018r. umowy Nr UM_RW.7152.1.079.2018 z Województwem Kujawsko-Pomorskim na wykonanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łączne grubości warstw 6 cm, wykonana od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,650 km, w obrębie geodezyjnym: Węgierce dz. Nr 33”, zwiększenie na kwotę 492,00 zł związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczoną lampę drogową,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie na kwotę 55 081,00 zł, jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, zwrotu odszkodowania oraz wpłat z lat ubiegłych,
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie na kwotę 1 728,00 zł w związku z otrzymanym zwrotem faktury korygującej dotyczącej roku poprzedniego,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie na kwotę 475,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan dochodu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 5 435,94 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkody spowodowane zalaniem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie na kwotę 2 000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z otrzymaną promesą na udzielenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wprowadzono środki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość” na kwotę 22 589,28 zł, „Wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy Pakość” na kwotę 10 416,00 zł, „Prace pielęgnacyjne w obrębie alei dębowej w Pakości zlokalizowanej na terenie obiektu zabytkowego – Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska” na kwotę 40 000,00 zł, „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Pakość” na kwotę 20 000,00 zł, zwiększenie na kwotę 98 609,00 zł w związku z podpisaniem umowy na dzierżawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, przeniesienie na kwotę 146 328,00 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększenie na kwotę 5 118,00 zł, w związku ze zwrotem dotacji pobranej w 2017r. w nadmiernej wysokości oraz niezgodnie z przeznaczeniem, przez klub sportowy,

wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
- w dziale 600 Transport i łączność, zwiększenie na kwotę 227 241,00 zł oraz przeniesienie na kwotę 171 333,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem i realizacją zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość”, przeniesiono również środki w wysokości  73 000,00 zł  z planu zadania „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość na ww.zadanie
- w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesienie na kwotę 2 160,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie ubezpieczenia majątku gminy,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie na kwotę 9 435,94 zł w związku z zabezpieczeniem środków własnych na wydatki związane z realizacją „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” a także z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej w związku z uzyskanym odszkodowaniem, przeniesienie na kwotę 170 793,00 zł do działu 600 i kwoty 93 407,00 zł w ramach działu w związku z bieżącym funkcjonowaniem szkół, w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich z przeznaczeniem na wyposażenie sal w krzesła i stoliki, sfinansowanie umów zawartych w związku z wprowadzeniem RODO, wykonanie przeglądu tablic interaktywnych, opłacenie szkoleń, w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu z przeznaczeniem na opłatę firmy wdrażającej RODO, zakup licencji e-dziennik, wykonanie mebli, zakup stolików i krzeseł, opłacenie szkoleń, wykonanie remontu szkolnych korytarzy, w Przedszkolu Miejskim w Pakości z przeznaczeniem na opłacenie kosztów przejazdu pracowników na szkolenia, w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu dachu na budynku sali gimnastycznej,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, przeniesienie na kwotę 84 899,00 zł z działu 855 w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie na kwotę 17 562,00 zł na zabezpieczeniem wkładu własnego w związku z otrzymanym dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz w związku z otrzymaną darowizną na organizację wypoczynku letniego dla dzieci,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie na kwotę 98 505,28 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień, prace pielęgnacyjne w obrębie alei dębowej w Pakości, wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi, a także z przeznaczeniem wpłat z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, przeniesienie na kwotę 2 700,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Łącka i Rybitwy,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie na kwotę 26 200,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, przeniesienie na kwotę 90,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Dziarnowa.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.).

Opublikował: Jacek Malinowski (10 lipca 2018, 08:07:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij