Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXI/341/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pakości z tytułu wykonania budżetu Gminy Pakość za 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.1)) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.2)), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i zapoznaniu się z treścią uchwały Nr 8/S/2018 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. oraz opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości do wykonania budżetu Gminy Pakość za rok 2017, na wniosek tej Komisji


uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się Burmistrzowi Pakości absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pakość za 2017 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018r. poz. 1000.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62 i 1000.


UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXI/341/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pakości z tytułu wykonania budżetu Gminy Pakość za 2017 rok

Rada Miejska w Pakości rozpatrzyła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2017r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił:
planowane dochody 39 586 136,59 zł,
planowane wydatki 42 354 267,23 zł,
deficyt 2 768 130,64 zł,

wykonane dochody 38 698 891,81 zł,
wykonane wydatki 38 998 106,39 zł,
deficyt 299 214,58 zł
Komisja Rewizyjna przedstawiła Radzie Miejskiej wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pakości.
Rada Miejska zapoznała się z uchwałą Nr 8/S/2017 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pakości sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz uchwałą dotyczącą zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pakości za 2017r.
Podjęcie uchwały odbyło się poprzez głosowanie jawne.
Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Udział w sesji Rady Miejskiej w Pakości wzięło 13 radnych, co stanowi 86,7% składu. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, wstrzymało się od głosu 0 radnych, przeciwnych podjęciu uchwały było 0 radnych.
Podstawę podjęcia niniejszej uchwały stanowi przepis art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.
Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) nie później ni ia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268;
4) opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2;
5) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 6) stanowiskiem komisji rewizyjnej.

Opublikował: Jacek Malinowski (4 lipca 2018, 08:01:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij