Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXI/337/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:
1) szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, położonych na terenie gminy Pakość, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
2) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji;
3) sposób rozliczenia i zwrotu dotacji;
4) rodzaj dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i rozliczenia dotacji;
5) sposób gromadzenia informacji o udzielonych dotacjach.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) zabytku – należy przez to rozumieć zabytek nieruchomy lub ruchomy wpisany do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego położony na terenie gminy Pakość, lub zabytek znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków, prowadzonej przez Burmistrza Pakości;
2) pracach lub robotach przy zabytku – należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;
3) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną posiadającą tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego zabytku;
4) beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą przyznano dotację z budżetu Gminy Pakość na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku;
5) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Pakość;
6) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Pakości;
7) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Pakości;
8) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 r. poz. 2187, z późn. zm.).

§ 3. 1. Z budżetu Gminy mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze gminy Pakość.
2. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, określonych w art. 77 ustawy.

§ 4. Wysokość środków finansowych na ochronę zabytków w danym roku określa Rada Miejska w Pakości w uchwale budżetowej.

§ 5. Dotacja może być udzielona w wysokości:
1) do 50 % nakładów koniecznych ma wykonanie prac lub robót przy zabytku;
2) do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót przy zabytku, jeżeli:
a) zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac lub robót przy zabytku;
b) stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót przy zabytku.

§ 6. Dotacja może zostać przyznana w danym roku kalendarzowym nie więcej niż jeden raz dla jednego zabytku.

§ 7. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji do Burmistrza Pakości, w terminie do dnia 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona. Informację o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji Burmistrz Pakości zamieszcza, nie później niż 30 dni przed wskazanym w uchwale terminem, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości.
2. Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku o udzielenie dotacji po upływie terminu określonego w § 7 ust. 1, na prace zabezpieczające przy zabytku, o którym mowa w § 5 pkt 2 lit. b.
3. W przypadku złożenia wniosku zawierającego braki formalne Burmistrz wyznacza wnioskodawcy dwutygodniowy termin na ich usunięcie.
4. Nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

§ 8. 1. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;
2) określenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o udzielenie dotacji;
3) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
4) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku;
5) określenie prac lub robót budowlanych, na które ma być udzielona dotacja i terminu ich wykonania;
6) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;
7) informację wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na
przeprowadzenie przy tym zabytku prac;
8) informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem, u innego organu mogącego udzielić dotacji;
9) fotograficzną dokumentację stanu zachowania zabytku.
2. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków lub informacje o wpisie do gminnej ewidencji zabytków;
3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem
dotacji;
4) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;

§ 9. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, ubiegający się o udzielenie dotacji, która stanowi pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

§ 10. 1 Burmistrz Pakości nie później niż w ciągu 2 miesięcy od upływu terminu określonego w § 7 ust. 1 przedkłada Radzie Miejskiej w Pakości projekt uchwały o przyznanie dotacji wnioskodawcom spełniającym warunki określone w niniejszej uchwale.
2. Dotację przyznaje Rada Miejska w Pakości na wniosek Burmistrza Pakości.
3. W uchwale Rady Miejskiej w Pakości o przyznaniu dotacji określa się nazwę i siedzibę otrzymującego dotację, nazwę obiektu wraz z numerem wpisu do rejestru zabytków tego obiektu, prace, na przeprowadzenie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.

§ 11. 1. W przypadku nierozdzielenia wszystkich środków przeznaczonych w budżecie Gminy na
dotacje, wyznacza się dodatkowy termin na składanie wniosków o udzielenie dotacji, nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca danego roku.
2. Przepisy § 10 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 12. Przekazanie dotacji następuje nie później niż w ciągu 2 tygodni od zakończenia wszystkich prac, na wykonanie których została przyznana dotacja, i przyjęciu rozliczenia.

§ 13. W celu rozliczenia dotacji beneficjent składa Burmistrzowi Pakości, sprawozdanie zawierające:
1) szczegółowy opis zadania oraz przeprowadzonych prac objętych dotacją;
2) protokół komisyjnego odbioru przeprowadzonych prac;
3) dokumentację techniczną przeprowadzonych prac;
4) oryginały rachunków lub faktur.

§ 14. Po rozliczeniu dotacji dokumenty, o których mowa w § 13 pkt 2-4, zwraca się beneficjentowi, po opatrzeniu pieczęcią „sfinansowano ze środków budżetu Gminy Pakość”, ze wskazaniem wysokości dotacji oraz roku udzielenia dotacji.

§ 15. 1. Burmistrz Pakości prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace przy zabytkach, o wysokości dotacji przyznanych przez Radę Miejską w Pakości.
2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przekazano dotację;
2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
3) zakres prac, na które udzielono dotacji;
4) datę zawarcia umowy;
5) wysokość przekazanej dotacji.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy JoachimiakUZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXI/337/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

Podstawę do podjęcia przez Radę Miejską w Pakości uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Pakość na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Pakość stanowi art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.).
Uchwała niniejsza określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Gminy Pakość.
Celem opracowania tego dokumentu jest ochrona, poprawa stanu technicznego oraz zahamowanie procesu niszczenia zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie naszej gminy. Wpis do rejestru zabytków powoduje dodatkowe wymogi dla właścicieli i posiadaczy takich zabytków w zakresie ich utrzymania i użytkowania. Stawiane są większe wymagania w zakresie stosowania odpowiednich materiałów, a od wykonawców oczekuje się specjalistycznych kwalifikacji. Czynniki te powodują, że utrzymanie obiektów jest bardziej kosztowne niż przy innych obiektach. Z tego też względu wsparcie finansowe z budżetu gminy dla właścicieli i posiadaczy zabytków stanowić będzie mobilizację do pojęcia działań w zakresie ich ochrony.
Projekt uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362). Zgodnie z tymi przepisami projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.

Opublikował: Jacek Malinowski (4 lipca 2018, 07:46:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 63

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij