Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXI/335/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Pakość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245, 2439 oraz z 2018 r. poz. 310 i 650)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie gminy Pakość maksymalną liczbę 150 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo - 70 zezwoleń,
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 40 zezwoleń,
3) powyżej 18% zawartości alkoholu - 40 zezwoleń.

§ 2. 1. W ramach ww. limitu ustala się limit 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w tym:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo - 30 zezwoleń,
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 10 zezwoleń,
3) powyżej 18% zawartości alkoholu - 10 zezwoleń.
2. Ustala się limit 100 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w tym:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo - 40 zezwoleń,
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 30 zezwoleń,
3) powyżej 18% zawartości alkoholu - 30 zezwoleń.

§ 3. Tracą moc uchwały:
1) Nr XXV/201/1993 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Pakość liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,
2) Nr XXVI/178/2001 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Pakość liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy JoachimiakUZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXI/335/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Pakość.

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 310). Na podstawie nowego brzmienia art. 12 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy ma obowiązek ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
W związku z powyższym Rada Miejska w Pakości, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zobowiązana jest do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Pakość.
Przepis art. 12 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że rada gminy przed podjęciem uchwały, zasięga opinii jednostek pomocniczych gminy. Wymóg zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych gminy, jakimi na terenie gminy Pakość są sołectwa, został spełniony przed podjęciem niniejszej uchwały przez Radę Miejską w Pakości.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy ustalona na terenie gminy Pakość liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie stoi w sprzeczności z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. na terenie gminy Pakość, przyjętym uchwałą Nr XXVII Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r.

Opublikował: Jacek Malinowski (4 lipca 2018, 07:38:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 35

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij