Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXI/326/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017r., poz. 1023 z późn. zm.1))


uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XV/151/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 3231).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2017 r., poz. 1529, 1566, z 2018 r. poz. 756.UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXI/326/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Działając na podstawie art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 4, art. 13 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) Rada Miejska w Pakości podjęła w dniu 14 września 2016 r. uchwałę nr XV/151/2016 Rady Miejskiej w Pakości w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Z uwagi na konieczność dokonania istotnych zmian dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji w Gminie Pakość, co wiąże się z ponownym przeprowadzeniem procedury opracowania programu rewitalizacji niezbędne jest uchylenie ww. uchwały.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o rewitalizacji, w przypadku gdy gmina zamierza realizować zadania własne, o których mowa w art. 3 ust. 1, rada gminy wyznacza, w drodze uchwały, z własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Mając na uwadze powyższe, również uchylenie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji należy do kompetencji Rady Miejskiej w Pakości.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały uznać należy za uzasadnione.

Opublikował: Jacek Malinowski (4 lipca 2018, 07:35:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 31

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij