Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXX/323/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 kwietnia 2018


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Fabrycznej, obręb Rybitwy, oznaczonej jako działka nr 105/52, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.[1]) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Fabrycznej, obręb Rybitwy, oznaczonej jako działka nr 105/52, o pow. ca 0,0352 ha, ewidencyjnie Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00032396/9, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Jerzy Joachimiak


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz.  2232 oraz z 2018 r. poz. 130.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 50 i 650.

 
   
UZASADNIENIE
do uchwały nr XXX/323/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Fabrycznej, obręb Rybitwy, oznaczonej jako działka nr 105/52, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 
Niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w Pakości przy ul. Fabrycznej, obręb Rybitwy, oznaczona jako działka nr 105/52 o pow. ca 0,0352 ha, ewidencyjnie Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00032396/9, stanowi własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość. Z uwagi na możliwość zbycia prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do ww. nieruchomości, zasadnym jest przeznaczenie jej na sprzedaż.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z póżn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi określania zasad zbywania nieruchomości gruntowych, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
Powołując się na przepis art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.
W myśl art. 37 ust. 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

Opublikował: Jacek Malinowski (7 maja 2018, 08:16:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 35

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij