Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXX/324/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 kwietnia 2018


w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 67/1, stanowiącej własność Gminy Pakość, na okres dłuższy niż 3 lata, położonej w m. Rycerzewo gm. Pakość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.[1]) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:
           
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Rycerzewo gm. Pakość, oznaczonej geodezyjnie nr 67/1, o pow. ca 1,9500 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00009832/8, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
2. Wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, o której mowa w ust.1.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Jerzy Joachimiak


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz.  2232 oraz z 2018 r. poz. 130.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 50 i 650
 
 
   
UZASADNIENIE  
do uchwały nr  XXX/324/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 67/1, stanowiącej własność Gminy Pakość, na okres dłuższy niż 3 lata, położonej w m. Rycerzewo gm. Pakość.
 
W związku ze złożonym przez osoby fizyczne wnioskiem dotyczącym dzierżawy w częściach nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie nr 67/1, o pow. ca 1,9500 ha, zapisanej w księdze wieczystej  nr BYI1/00009832/8, położonej w m. Rycerzewo gm. Pakość, z przeznaczeniem na cele rolnicze, zasadnym jest wydzierżawienie wnioskowanej nieruchomości.
Podstawę prawną jej podjęcia stanowi z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) stanowiący, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
Ponadto, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem, dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.
W myśl art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu, wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

Opublikował: Jacek Malinowski (7 maja 2018, 08:14:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 57

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij