Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXX/317/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 kwietnia 2018


w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Postaw na aktywność – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.[1]) w związku z regulaminem konkursu nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-136/17 w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się do realizacji wniosek o dofinansowanie, nr identyfikacyjny Nr RPKP.09.02.01-04-0028/17, projektu pt. „Postaw na aktywność – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość”, złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-136/17 w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.
           
§ 2. Wysokość wkładu własnego Gminy Pakość w realizację projektu wynosi 27 328,68 zł (co stanowi nie mniej niż 15% wartości projektu) i jest to wkład w formie pieniężnej.
 
§ 3. Całkowita wartość projektu wynosi 182 191,20 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 20/100), w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 154 862,52 zł (co stanowi nie więcej niż: 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych ww. projektu).
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
                                                                                  
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

                                                                                             
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017r. poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130.
   
 
 
UZASADNIENIE  
do uchwały nr XXX/317/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
 
w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Postaw na aktywność – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość”.
           
W nawiązaniu do ogłoszonego konkursu nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-136/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, w dniu 25 października 2017 r. Gmina Pakość złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Postaw na aktywność – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość”.
Po przeprowadzonych negocjacjach złożonego projektu oraz w wyniku rozstrzygnięcia konkursu projekt Gminy Pakość wybrany został do dofinansowania ze środków unijnych.
Celem projektu jest zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego 15 kobiet z terenu Gminy Pakość, zagrożonych ubóstwem i/ lub wykluczeniem społecznym m.in. z powodu bezrobocia poprzez rozwój w okresie od 7 maja 2018 r. do 31 października 2019 r. instrumentów aktywnej integracji w oparciu o kontrakt socjalny. W ramach projektu przewiduje się realizację kompleksowych działań z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zdrowotnym i zawodowym.
Realizatorem przedmiotowego projektu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości.
Podjęcie niniejszej uchwały stanowi jeden z warunków podpisania przez Gminę Pakość umowy o dofinansowanie projektu pt. „Postaw na aktywność – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość”.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 2 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), który stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie o kierunkach działania Burmistrza Pakości i stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Opublikował: Jacek Malinowski (7 maja 2018, 08:12:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij