Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXX/325/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 kwietnia 2018


w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, służebnościami przesyłu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” i art. 40 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.1)) w związku z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1963r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2017r., poz. 459 z późn. zm.2)) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.3))


uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę i upoważnia Burmistrza Pakości do obciążania nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności przesyłu.

§ 2. Ustala się zasady obciążania nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość służebnościami przesyłu, na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1963r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2017r., poz. 459 z późn. zm.), w następujący sposób:
  1. służebność przesyłu może być ustanowiona jeżeli jest to niezbędne oraz gospodarczo, społecznie, ekonomicznie uzasadnione i nie utrudnia wykonywania zadań własnych Gminy Pakość;
  2. służebność przesyłu zostanie ustanowiona na wniosek przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1963r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2017r., poz. 459 z późn. zm.) lub z urzędu, za zgodą tego przedsiębiorcy;
  3. obciążanie nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość służebnościami przesyłu następuje za wynagrodzeniem ustalonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Wynagrodzenie za ustanowienia służebności przesyłu nie może być niższe niż kwota określona w operacie szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego;
  4. ustanowienie służebności przesyłu będzie następowało w formie umowy, w której zostanie określony przebieg służebności, szczegółowy zakres korzystania z nieruchomości obciążonej oraz czas na jaki zostaje ustanowiona ww. służebność.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 933 i 1132 oraz z 2018 r. poz. 398 i 650.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1509 oraz z 2018 r. poz. 50 i 650.UZASADNIENIE
do uchwały nr XXX/325/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, służebnościami przesyłu.

Zgodnie z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1963r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2017r., poz. 459 z późn. zm.) nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).
Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) wskazuje, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
Jednocześnie, zgodne z art. 40 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) wskazać należy, że na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Na podstawie ww. ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad zarządu mieniem gminy.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Opublikował: Jacek Malinowski (7 maja 2018, 07:20:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 53

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij