Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXX/318/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 kwietnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.2))


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 r., zmienionej uchwałą Nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r. oraz uchwałą Nr XXIX/306/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
przyjęcie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 872,00 zł,
przyjęcie środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 68 427,50 zł,
zwiększenie o kwotę 14 750,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
zwiększenie o kwotę 84 049,50 zł,
przeniesienie na kwotę 251 145,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 39 061 420,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 35 665 747,00 zł, w tym:
a) dochody własne 19 054 467,00 zł,
b) subwencje 6 294 794,00 zł,
c) dotacje celowe 10 316 486,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 98 092,50 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 395 673,00 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 600 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 775 673,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 775 673,00 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 44 155 538,73 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 34 682 052,13 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 22 677 402,04 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 971 798,02 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 705 604,02 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 379 700,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 126 995,39 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 130 754,70 zł,
e) obsługa długu 367 200,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 473 486,60 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 374 486,60 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 6 200 843,01 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 99 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 5 094 118,73 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 928 344,11 zł, pożyczek w wysokości 300 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 865 774,62 zł,

6) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2018r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

9) załącznik „Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

10) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 228 344,11 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 582 932,11 zł.”;

11) § 14 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
1) Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
b) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 228 344,11 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 582 932,11 zł,
2) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
3) Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

Załączniki (981kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017r. poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130.
2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 62.UZASADNIENIE
do uchwały nr XXX/318/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 kwietnia 2018r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok


Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:
wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na kwotę 872,00 zł w związku z podpisaną umową nr AZS.670-29/KFS/2017 z Krajowym Funduszem Szkoleniowym na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie na kwotę 68 427,50 zł zgodnie z podpisaną umową nr UM_SE.433.1.302.2018 o dofinansowanie Projektu „Postaw na aktywność – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie na kwotę 14 750,00 zł z uwagi na
zwiększenie liczby uczestników organizowanych w szkole kolonii i obozów,

wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
- w dziale 600 Transport i łączność, przeniesienie na kwotę 20 250,00 zł, z działu 921 w ramach funduszu sołeckiego Wielowieś z przeznaczeniem na utwardzenie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej we Wielowsi, z działu 700 z przeznaczeniem na nabycie przez gminę nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 78/19 o pow. 0,0205 ha w celu realizacji zadania „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gm. Pakość”,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, przeniesienie na kwotę 19 700,00 zł w związku z koniecznością sporządzenia dokumentacji projektowej na realizację inwestycji „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Mikołaja w Pakości”,
- w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesienie na kwotę 8 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji z zakupu materiałów na zakup usługi opracowania folderu,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 180 695,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego w Rządowym programie „Aktywna tablica”, opłacenie usług telekomunikacyjnych, a także w związku z wydzieleniem w części oświatowej subwencji ogólnej środków w wysokości 379 590,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2018,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, przeniesienie z działu 926 kwoty 1 000,00 zł w związku ze złożona ofertą na realizację zadania publicznego przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie w Pakości,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie na kwotę 872,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeniesienie na kwotę 13 500,00 zł w związku z wyodrębnieniem wkładu własnego na realizację Projektu „Postaw na aktywność – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość”,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie na kwotę 68 427,50 zł zgodnie z podpisaną umową nr UM_SE.433.1.302.2018 o dofinansowanie Projektu „Postaw na aktywność – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach projektu planuję się zorganizowanie warsztatów, szkoleń, doradztwa oraz stażu dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie na kwotę 14 750,00 zł na zabezpieczeniem środków na organizowane w szkole kolonie i obozy,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie na kwotę 8 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i proekologicznych zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.).

Opublikował: Jacek Malinowski (2 maja 2018, 07:44:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 44

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij