Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXIX/311/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 marca 2018


w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakość na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.1)) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840), po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu oraz Kujawskiego Koła Łowieckiego nr 9 „GWARDIA” w Bydgoszczy


uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakość na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

{zal}

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130UZASADNIENIE
do uchwały nr XXIX/311/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakość na rok 2018.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Art. 11a powołanej ustawy nakłada na Radę Miejską w Pakości obowiązek przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Zgodnie z art. 11 a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt program obejmuje w szczególności: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
W myśl art. 11 a ust. 5 ww. ustawy program zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina.
Zgodnie z art. 11 a ust. 6, ust. 7 ustawy powołanej w podstawie prawnej projekt programu przygotowuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) i najpóźniej do dnia 1 lutego przekazuje do zaopiniowania: właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy. Mając na uwadze powyższe projekt programu został przedstawiony do zaopiniowania: Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Inowrocławiu, Polskiemu Związkowi Łowieckiemu Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy, Kołu Łowieckiemu nr 65 „Nadnoteckie” w Pakości, Kołu Łowieckiemu nr 47 „DIANA” w Inowrocławiu, Kujawskiemu Kołu Łowieckiemu Nr 52 w Jaksicach, Kołu Łowieckiemu nr 9 „GWARDIA” w Bydgoszczy, Fundacji dla Zwierząt ARGOS w Warszawie, Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” w Bydgoszczy, Bydgoskiemu Klubowi Przyjaciół Zwierząt „Animals”.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu pismem z dnia 9 lutego 2018 r., znak: PIW.426.B.4.2018. Pozytywną opinię nt. projektu programu wyraziło również Koło Łowieckie nr 9 „GWARDIA”.
W związku z faktem, że pozostałe podmioty, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu nie wydały opinii, zgodnie z art. 11a ust. 8 ww. ustawy o ochronie zwierząt należy uznać, że projekt przesłanego programu został zaakceptowany.
Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych uchwała rady gminy – program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt jest aktem prawa miejscowego.
Wobec powyższego podjęcie rzeczonej uchwały jest uzasadnione.

Opublikował: Jacek Malinowski (5 kwietnia 2018, 13:07:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 61

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij