Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXIX/312/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 marca 2018


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pakość dotyczących projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.1)) w związku z pkt 4 załącznika do uchwały Nr VI/45/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 123, poz.1749)


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Pakość - na obszarze miasta Pakość oraz na obszarze wiejskim gminy Pakość, dotyczące projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023”.
2. Przeprowadzenie konsultacji ma na celu uzyskanie opinii mieszkańców Gminy nt. propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz projektu dokumentu pn. ”Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023”, zwiększając ich aktywność we wspólnocie samorządowej.

§ 2. Postanawia się powołać zespół ds. konsultacji w następującym składzie:
1) dwóch radnych z komisji wskazanej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości,
2) przedstawiciel Burmistrza Pakości,
3) przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości.

§ 3. Do zadań zespołu ds. konsultacji należy w szczególności:
1) przeprowadzenie konsultacji,
2) przygotowanie formularzy konsultacji,
3) sporządzenie protokołu z działań zespołu wraz z zestawieniem wyników konsultacji.

§ 4. Konsultacje społeczne, o których mowa w §1 skierowane są do wszystkich mieszkańców, a także interesariuszy procesu rewitalizacji z obszaru Gminy Pakość oraz obejmują swoim zasięgiem cały obszar gminy.

§ 5. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 16 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.

§ 6. Przedmiotowe konsultacje prowadzone będą w następujących formach:
1) zbierania pisemnych i elektronicznych uwag mieszkańców i interesariuszy rewitalizacji (poprzez specjalny formularz konsultacji, który będzie można pobrać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pakość oraz na stronie internetowej Gminy: www.pakosc.pl, w zakładce rewitalizacja),
2) spotkań konsultacyjnych adresowanych do mieszkańców Gminy Pakość i interesariuszy rewitalizacji, terminy spotkań konsultacyjnych zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.pakosc.pl, w zakładce rewitalizacja oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości.

§ 7. Projekt dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016- 2023” dostępny będzie na stronie internetowej Gminy: www.pakosc.pl, w zakładce rewitalizacja oraz w Referacie Komunalno-Inwestycyjnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pakości.

§ 8. Wzór formularza konsultacji do projektu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023” określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Formularz konsultacji należy złożyć:
1) w formie papierowej poprzez dostarczenie do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość (parter, p. nr 5),
2) w formie papierowej poprzez przesłanie na adres: Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88- 170 Pakość,
3) w formie elektronicznej poprzez przesłanie na adres: srodowisko@pakosc.pl, rewitalizacja@faberconsulting.com.
2. O zachowaniu terminu zgłaszania uwag do projektu dokumentu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Pakości.

§ 10. Po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport, który podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej: www.pakosc.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość.

§ 11. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane przy opracowaniu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023”.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

Załączniki (101kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXIX/312/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pakość dotyczących projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023”

 Pragnąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występującym na terenie Gminy Pakość, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobieżenia procesom degradacji. W tym celu uznaje się za niezbędne opracowanie i uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Przeprowadzenie konsultacji ma na celu uzyskanie opinii mieszkańców Gminy i interesariuszy rewitalizacji nt. propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz projektu” Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023”, zwiększając ich aktywność we wspólnocie samorządowej.
Podstawą prawną podjęcia niniejszej uchwały jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), który stanowi, że w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Ponadto, zgodnie z pkt 4 załącznika do uchwały Nr VI/45/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 123, poz. 1749), o przeprowadzeniu konsultacji decyduje Rada Miejska w Pakości w drodze uchwały.

Opublikował: Jacek Malinowski (4 kwietnia 2018, 14:50:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 50

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij