Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXIX/308/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 marca 2018


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pakość dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski Gminy Pakość na 2019 r.”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.1)) w związku z pkt 4 załącznika do uchwały Nr VI/45/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 123, poz. 1749)


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Pakość - na obszarze miasta Pakość oraz na obszarze wiejskim gminy Pakość, w sprawie wydatkowania części środków finansowych z budżetu gminy Pakość, w ramach projektu pn. „Budżet obywatelski Gminy Pakość na 2019 r.”.
2. Na realizację zadań w ramach projektu pn. „Budżet obywatelski Gminy Pakość na 2019 r.” planuje się przeznaczyć w budżecie gminy Pakość na 2019 r. środki finansowe do kwoty 200 000,00 zł, w tym do kwoty 116 000,00 zł przeznacza się na realizację zadań na obszarze miasta Pakość oraz do kwoty 84 000,00 zł na realizację zadań na obszarze wiejskim.
3. Koszt realizacji pojedynczego zadania w ramach projektu nie może przekroczyć kwot przeznaczonych dla poszczególnych obszarów, a jego realizacja powinna nastąpić w całości w roku budżetowym.

§ 2. Zasady i tryb realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski Gminy Pakość na 2019 r.” określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wzór formularza zgłoszenia zadań do zrealizowania w ramach projektu pn. „Budżet obywatelski Gminy Pakość na 2019 r.” wraz z listą poparcia określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wzór karty do głosowania na zadania zgłoszone do realizacji w ramach projektu pn. „Budżet obywatelski Gminy Pakość na 2019 r.” określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 16 kwietnia do 17 września 2018 r.

§ 6. Zadania zgłoszone do realizacji w ramach projektu pn. „Budżet obywatelski Gminy Pakość na 2019 r.”, po pozytywnej weryfikacji przez zespół ds. weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu, podlegają konsultacjom społecznym poprzez głosowanie przez uprawnionych mieszkańców gminy Pakość.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak


Załączniki (274kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXIX/308/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pakość dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski Gminy Pakość na 2019 r.

Budżet obywatelski zwany również partycypacyjnym, to inaczej współuczestniczenie mieszkańców Gminy w projektowaniu lokalnych wydatków. Celem przeprowadzenia konsultacji jest włączenie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji o wydatkowaniu określonej części budżetu gminnego. Pozwoli to na identyfikację najistotniejszych potrzeb mieszkańców, co w efekcie przełoży się na skuteczną realizację oczekiwań, zgodnych z wolą mieszkańców.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), który stanowi, że w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Ponadto zgodnie z pkt 4 załącznika do uchwały Nr VI/45/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 123, poz.1749), o przeprowadzeniu konsultacji decyduje Rada Miejska w Pakości w drodze uchwały.

Opublikował: Jacek Malinowski (4 kwietnia 2018, 14:45:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 60

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij